Laboratorní test inhibice denitrifikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na odzkoušení vlivu daných parametrů s cílem udržení požadovaných podmínek testu inhibice denitrifikace, vyvinutého na Ústavu chemie VUT v Brně. Cílem Bakalářské práce je optimalizace parametrů laboratorního testu, který s takto definovanými parametry bude dále sloužit k testování vlivů pesticidů na průběh denitrifikace a zároveň bude umožňovat sledování osudu těchto látek během denitrifikačního procesu. V teoretické části této práce jsou popsány základní informace týkající se průběhu denitrifikačního procesu a faktorů, které jej přímo ovlivňují. Praktická část se zabývá popisem tří postupně provedených laboratorních testů za použití patřičných analytických metod. Výsledky měření jsou zpracovány do tabulární a grafické podoby. Na základě kritického zhodnocení těchto výstupů vznikla metodika testu s optimalizovanými parametry.
The bachelor thesis is focused on testing the influence of given parameters in order to maintain the required conditions of the denitrification inhibition test, developed at the Institute of Chemistry, Brno University of Technology. The aim of the bachelor thesis is to optimize the parameters of the laboratory test, which with such defined parameters will be used to test the effects of pesticides on the denitrification process and will allow monitoring the fate of these substances during the denitrification process. The theoretical part of this work describes the basic information about the denitrification process and the factors that directly affect it. The practical part describes the three gradually performed laboratory tests using appropriate analytical methods. The measurement results are compiled into tabular and graphic form. Based on a critical evaluation of these outputs was created a test methodology with optimized parameters.
Description
Citation
MARKOVÁ, J. Laboratorní test inhibice denitrifikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Světlana Moravčíková - tajemník, Ing. Miroslav Špano, Ph.D. - člen, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Malaník, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze bakalářské práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k bakalářské práci se zaměřila na téma: Laboratorní test inhibice denitrifikace Otázka: Doba zdržení v reaktoru. Otázka: Využití topolových hoblin. Otázka: Přenos laboratorních podmínek do praxe. Otázka: Nejblíže instalovaný reaktor.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO