NEWkus - Sára a Bára

Abstract
Bakalářská práce prezentuje sérií akcí uměleckého dua NEWkus. Umělecké duo NEWkus pojednává o transformaci vztahů a celkové definici konceptu těla NEWkusu. Vyrovnává se s izolací způsobenou korovavirovou pandemií i s apatií zapříčiněnou jednotvárným stylem života v uzavřeném prostoru se stále stejným člověkem a nemožností se setkat v rámci dua NEWkus. Díky sérii akcí v domácím prostředí si skupina uvědomuje vlastní existenci v daleko širším rozsahu, zjišťuje, že není pouze dvoučlennou, že její struktura je obsáhlejší. Série realizovaných akcí je postavena na hranicích sociálního, uměleckého experimentu a intimního realismu. Celá zkušenost se promítá v jediném prostoru, v rámci festivalu Dny NEWkusu. Prostor je definován objektem inspirovaným paravánem, jehož vnitřní prostředí je uzpůsobeno obrazu i potřebám obou autorek. Divákovi je tak umožněno setkání s příběhem, který bude během festivalu představen z mnoha úhlů pohledu a poskytne tak možnost prolnout se s tělem NEWkusu v reálném čase a prostoru.
The bachelor's thesis presents a series of events of the artistic duo NEWkus. Artistic duo NEWkus deals with transformation of relationships and solid definition of the concept of a NEWkus’s body. It copes with the isolation which was caused by the coronavirus pandemic and with the apathy caused by the monotonous lifestyle in an enclosed space with still the same person and the impossibility of meeting within the duo NEWkus. Thanks to our series of events in the home environment, the group is aware of its own existence on a much wider scale, it finds that it is not only two-member, that its structure is more extensive. The series of realized events is built on the border of social and artistic experiment and intimate realism. The whole experience is screened in a single space, as part of a festival called Dny NEWkusu (The NEWkus Days). The space consists of an object inspired by a screen,which inner surface is adapted to the image and needs of both authors..The spectator is thus allowed to meet the story that will be presented from many points of views during the festival and thus provide an opportunity to mingle with the body of NEWkus in real time and space.
Description
Citation
WOLLASCH, S. NEWkus - Sára a Bára [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) PhDr. Ladislav Jackson (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) MgA. Jan Šerých (člen) Mgr. Lenka Střeláková (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO