Studium chování izolačních materiálů v prostředí s vysokou vlhkostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Extrudovaný polystyren (XPS) je často prezentován jako zcela nenasákavý materiál a bývá aplikován do míst s vysokým vlhkostním namáháním, jako jsou například konstrukce inverzních střech. Důvodem pro jeho využití je velmi dobrý poměr tepelně izolačních a mechanických vlastností a do vlhkostně zatížených aplikací se využívá vzhledem k uzavřené pórové struktuře a vysokému faktoru difúzního odporu, které deklarují výrobci. Dlouhodobé zkušenosti a studie však ukazují, že XPS při dlouhodobé expozici ve vlhkém prostředí vlhkost postupně akumuluje. Pro lepší zmapování trendu zvyšující se vlhkosti byla navrhnuta zkouška dlouhodobé nasákavosti při plném ponoření po dobu 84 dnů. Bylo vybráno a testováno celkem 6 výrobků doporučovaných do konstrukcí inverzních střech od různých výrobců. Cílem bylo především zmapovat reálné vlastnosti jednotlivých výrobků při vysokém vlhkostním zatížení. Bylo zjištěno, že každý výrobek vykazuje jistou menší nebo větší nasákavost a projevuje rozdílnou míru degradace tepelné vodivosti při stejné hodnotě objemové vlhkosti. Dále byla nalezena souvislost povrchové struktury s mírou nasákavosti, kdy objemová vlhkost byla vyšší pro výrobky s vaflovou strukturou.
Extruded polystyrene (XPS) is presented as non-absorbent material and it is applied in building construction with high moisture, such as inverted roof. The reason for that is a very good ratio of thermal and mechanical properties and it is used in moisture-loaded applications due to the closed pore structure and high diffusion resistance factor, which are declared by the manufacturers. Long-term experience and studies show that XPS accumulates moisture during long-term exposure in an environment with high humidity. A long-term water absorption test at full immersion for 84 days has been proposed to better illustrate the trend of increasing water absorption. A total of 6 products from different manufacturers that are recommended for inverted roof application, were tested. All tested XPS products have reached high amount of water absorption. The main goal was to map the real properties of XPS at high humidity loads. It was found that each product showed a different degradation of thermal conductivity at the same volume moisture value. Furthermore, there was found the connection between the surface structure and amount of water absorption. Products with waffle structure had higher humidity than products with a fine structure.
Description
Citation
HAVELKA, J. Studium chování izolačních materiálů v prostředí s vysokou vlhkostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. - předseda, Ing. Oldřich Pavelka - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Připomínka v posudku oponenta BP byla vysvětlena ke spokojenosti komise. doc. Vaněrek - Je legislativně zajištěna deklarace hodnoty vlhkosti v systému skladby střech? Ing. Pavelka - Proč není použita PUR pěna k izolaci? Jaký je rozdíl mezi použitím PUR pěny a polystyrenové desky? Student výborně reagoval a zaujímal své stanovisko ke všem připomínkám k předložené BP od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO