Povrchová úprava mokrým lakováním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Ochrana materiálů různými nátěry, je v dnešní době velmi důležitá, jak z hlediska estetického, funkčního, tak především antikorozního. Koroze každoročně způsobí nemalé škody na kovových konstrukcích a degradace materiálu může způsobit celkové poškození dané součásti, či celé konstrukce. Při vhodné volbě nátěrových hmot lze korozi potlačit a její projevy oddálit až o několik let. V dnešní době je ochrana materiálů organickými povlaky nejrozšířenějším způsobem a zaujímá 80 až 90% všech povlaků. Při výběru nátěrových hmot a jejich následné aplikaci dbáme na vlastnostech upravovaného materiálu, jeho funkční využití, prostředí v jakém se bude nacházet a na vlastnostech samotného nátěru. Pro dosažení uspokojivých vlastností je třeba vytvořit technologický postup pro daný konkrétní případ.
Protection of various coating materials is today very important, both in terms of aesthetic, functional and, especially corrosion. Corrosion annually causes significant damage to metal structures and degradation of material can cause a total damage of the parts or the whole structure. When appropriate choice of coating materials can suppress the corrosion and its manifestations delay up to several years. Today, the protection of organic material coats the most common way and takes 80 to 90% of all coatings. When selecting paints and their subsequent applications we care about the material properties of the edit, its functional use, the environment in which they will be located and the properties of paint itself. To achieve satisfactory properties, it is necessary to create a technological process for the specific case.
Description
Citation
FICAL, K. Povrchová úprava mokrým lakováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Diplomant seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky DP a zodpověděl dotazy recenzenta. Dotazy zkušební komise: Jak moříte hliník? Co je eloxování? Jaká je funkce rotačního viskozimetru? Co je vytvrzování UV záření? Co je síťování? Jaké jsou odtrhové pevnosti nátěrů? Jak se vytvrzují nátěry teplem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO