Energeticky úsporná budova základní školy Bosonohy

Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout druhý stupeň základní školy s téměř nulovou spotřebou energie v Brně-Bosonohy. Práce se skládá ze 3 částí. První část obsahuje stavebně-konstrukční návrh. Budova je nepodsklepená a má dvě nadzemní podlaží. Konstrukční systém budovy je tvořen podélnými stěnami z keramických tvarovek a předpjatými prefabrikovanými stropními panely. V nižší části budovy se nachází jídelna, nad kterou je umístěna provozní střecha s edukačními záhony. Ve vyšší části budovy se nachází 4 kmenové třídy pro celkem 120 žáků, jazyková učebna, laboratoř a ateliér. Druhá část se zabývá návrhem koncepcí technických systémů. Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem země-voda s hlubinnými vrty, které slouží i pro ohřev teplé vody. Tento systém umožňuje také aktivní i pasivní chlazení. Nucené větrání je zajištěno VZT jednotkami s vysokou účinností rekuperace. Pro pokrytí spotřeby elektřiny z OZE jsou na střeše instalovány fotovoltaické panely. Třetí část analyzuje data naměřená na existující základní škole, ve které si její uživatelé stěžují na komfort vnitřního prostředí. Analýza je zaměřena na teplotu v místnosti v letním období. Následně je optimalizováno řízení technických systémů a pasivních prvků ochrany pro zlepšení vnitřního prostředí z hlediska přehřívání. Poznatky ze třetí části byly aplikovány při návrhu školy, která je předmětem první a druhé části této diplomové práce.
The aim of this master thesis is to design a nearly-zero energy primary school in Brno-Bosonohy. The thesis consists of 3 parts. The first part contains architectural and structural design. The second part deals with the design of the concept of building services. The building is designed without a basement and has three above-ground floors. The structural system includes longitudinal masonry wall and prestressed prefabricated floor panels. In the lower part of the building there is a lunchroom, above which there is an operating roof. In the higher part of the building, there are 4 form classes for a total of 120 children, a language lab, a laboratory and a atelier. The building is heated by a ground-water heat pump with deep bore holes, which are also used for hot water heating. The ventilation has a heat recovery system with high efficiency. Photovoltaic panels are installed on the roof. The third part analyses data from a local survey at the primary school. The analysis is focused on the temperature in the room in the summer season, and then the management of building services is optimized to energy consumption. The conclusions from the third part were applied to the design of the school, which is the subject of the first and second parts of this master thesis.
Description
Citation
VLHA, D. Energeticky úsporná budova základní školy Bosonohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Horká, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Maurerová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Cihlář (člen) Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. (člen) Ing. Sylva Bantová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Remeš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal Energeticky úspornou budovu základní školy Bosonohy. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Student odpověděl na otázky komise: - O kolik procent zhruba stoupne spotřeba el. energie ventilátoru při použití dvoustupňové filtrace vzduchu ve VZT jednotce? - Bude se škola přehřívat? - Na čem záleží velikost okna v učebně? (přehřívání x dostatek denního osvětlení) - Jaké je optimum z hlediska denního osvětlení? - Proč máte v projektu ochranu proti opaření při použití TČ? - Kam byste dal pojistný ventil? - Jak budete odvodňovar parkoviště? Student výborně reagoval a zaujal stanoviska ke všem připomínkám k předložené diplomové práci od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO