Návrh protierozních opatření v malém povodí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce byl návrh protierozní ochrany ve vybraném povodí. Pomocí nástrojů ArcGis byl vytvořen digitální model terénu. Výpočtem v programu ArcGis byl stanoven průměrný roční erozní smyv. Posouzení bylo vyjádřeno dle dvou různých hodnot faktoru ovlivňujících míru ohrožení daného území. Snahou je poukázat na rozdíly výsledků míry ohrožení vodní erozí, při dvou různých faktorech dešťů. Na horší variantu byla navrhnuta vybraná protierozní opatření. Za vhodné opatření bylo zvoleno zatravnění, protierozní osevní postup a přerušení svahu průlehem. Následně bylo navrhnuté opatření zavedeno do výpočtů nového stavu ohroženého území. Ve výsledném porovnání, po aplikovaní protierozních opatření, bylo znatelné zlepšení podmínek. Řešení respektuje trend zadržení vody v krajině a užití nízkonákladových opatření.
Main goal of this bachelor thesis was the proposal for protection against erosion in selected river basin. Digital model of terrain was created with the help of ArcGis tools. Average yearly erosion wash off was determined by calculation in ArcGis software. The assessment was determined by two factors that influence threat level for particular area. The goal is to highlight the differences between the levels of threat by water erosion after two various rain types. Selected erosion control measures were suggested for the worse option. Chosen appropriate measures were as follows: grassing, erosion control crop rotation and interruption of slope by furrow. Subsequently, new erosion control measures were implemented into the calculation of new state of threatened area. In the final comparison, after implementing erosion control measures, it was a significant and noticeable improvement in conditions. Solution respects trend of water retention in the landscape and use of low-cost measures.
Description
Citation
PRCHLÍKOVÁ, S. Návrh protierozních opatření v malém povodí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO