Zvyšování energetické účinnosti v průmyslu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o zvyšování energetické účinnosti v průmyslu. Spotřeba energie je globálně jedním z hlavních témat. Velká část energie je spotřebována průmyslem a je tedy nutné hledat opatření ke zvyšování energetické účinnosti průmyslových procesů. Současný přístup v této oblasti se zaměřuje především na instalaci účinnějších strojů a zařízení, či využití odpadního tepla. Naproti tomu se vědecká komunita zabývá možnostmi optimalizace procesů z hlediska nastavení procesu nebo plánování výroby s použitím softwarových řešení. Oba přístupy jsou rozebrány v této práci a na základě toho je zhodnocen současný stav a potenciál energetických úspor do budoucna.
This Bachelor Thesis deals with the increase in energy efficiency in industry. The energy consumption is globally one of the cardinal topics. A significant part of the energy is consumed by industry, and therefore it is necessary to search for such measures to increase the energy efficiency of industrial processes. Current attitude aims at the installation of more effective machines, devices or the waste heat recovery. Especially the scientific community is concerned with the possibilities of process optimization from the point of settings and process integration, production planning, using software solutions. Both approaches are analysed in this work and based on that current state as well as the potential of the energy savings are evaluated.
Description
Citation
KOVÁŘ, Š. Zvyšování energetické účinnosti v průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Gregor, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval bakalářskou práci na téma zvyšování energetické účinnosti v průmyslu. Byla představena hlavní Student prezentoval práci zaměřující se na energetickou účinnost a její zvyšování. Byla provedena rešerše odborné literatury, energetických příruček a energeticého auditu. Dále byly představeny přístupy jak hardwarového, tak softwarového řešení snižování energetické náročnosti procesů. V praktické části student provedl rozbor reálného energetického auditu. V závěru se věnoval možnostem pro zlepšení přenosu výsledků, resp. uváděných metod do praxe. Po prezentaci bakalářské práce student odpověděl na otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO