Rozměření signálů EKG s využitím fázorové transformace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá rozměřením EKG signálů s využitím fázorové transformace. Tato metoda je v rámci automatického rozměřování EKG signálů poměrně nová a praxi zatím není příliš používána. V teoretické části práce je popsán vztah srdeční činnosti k EKG a metody automatického rozměření EKG, teoretického popisu fázorové transformace. V praktické části práce je v prostředí MATLAB realizován program, pro rozměření EKG signálů. Nejprve se práce věnuje detekci poloh vln a kmitů (P, QRS, T) a následně určuje jejich hranice (začátky a konce). V další části je proveden rozbor dosažených výsledků a srovnání s dalšími autory. Testování bylo provedeno na QT signálech z databáze Physionet.
TThis project deals with delineation of ECG signals using phasor transform. This method is rather new in the field of automatic delineation of ECG and it is not widely used in practice yet. In the theoretical part, the relation between heart activity and ECG is described. A phasor transform is also described. In the practical part, a program was implemented in the computing environment of MATLAB. Its purpose is to delineate the signals. At first, it detects waves’ peaks, then its beginning and starting points. In the next part, analysis of the results is done, as well as comparison with other authors. The testing was performed on the QT signals from the Physionet database.
Description
Citation
KOUPIL, M. Rozměření signálů EKG s využitím fázorové transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce a komise byla seznámena s posudky. V navazující diskusi student odpověděl na otázky členů komise. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO