Vliv abrazivity zubní pasty na tření a opotřebení zubních výplní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývala výzkumem spojujícím problémy dentální hygieny s tribologií. Cílem práce bylo analyzovat vliv abrazivních částic zubních past na tření a opotřebení zubních výplní. Součinitel tření byl vyhodnocován při simulaci čištění zubů na tribometru UMT TriboLab, které trvalo 260 minut. Tribologickou soustavu tvořil zubní kartáček, vzorek kompozitního materiálu a roztok umělých slin s vybranou zubní pastou. Každou pastu definovala hodnota RDA v rozmezí 0-250, vyjadřující míru abrazivity, tedy schopnost pasty opotřebit materiál. Opotřebení bylo analyzováno na optickém profilometru Contour GT-X Bruker. Z naměřených hodnot bylo zjištěno, že vliv abrazivních částic je významný z hlediska opotřebení zubních výplní. U součinitele tření i u úbytku materiálu při měření pouze v přítomnosti umělých slin byly výsledné hodnoty obecně nižší. Úbytek materiálu při měření se zubními pastami však nestoupal lineárně s hodnotou RDA dle předpokladu. Studie literárních pramenů i měření prokázaly, že to mohou způsobovat další faktory ovlivňující opotřebení. V budoucnu by výzkum těchto faktorů mohl vést k volbě šetrnějších zubních past ve stomatologii a zabránění zvyšování opotřebení zubních výplní.
This bachelor thesis dealt with research, that links dental hygiene issues with tribology. The aim of the thesis was to analyze the effect of abrasive particles of toothpastes on friction and wear of dental fillings. The friction coefficient was evaluated in a tooth brushing simulation on an UMT TriboLab tribometer that lasted 260 minutes. The tribological system consisted of a toothbrush, a sample of composite material and a solution of artificial saliva with a selected toothpaste. Each paste was defined by an RDA value from 0 to 250, expressing the degree of abrasiveness therefore the ability of the toothpastes to wear the material. Wear was analysed on a Bruker Contour GT-X optical profilometer. From the measured values it was found that the influence of abrasive particles is significant in terms of wear of dental fillings. For both the friction coefficient and the material loss when measured only in the presence of artificial saliva, the resulting values were generally lower. However, the material loss in the toothpastes measurments did not increase linearly with the RDA value as expected. Literature studies and measurements have shown that this may be due to other factors affecting wear. Future research on these factors could lead to the selection of more gentle toothpastes in dentistry and thus prevent the increase in wear of dental fillings
Description
Citation
FORMÁNKOVÁ, P. Vliv abrazivity zubní pasty na tření a opotřebení zubních výplní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) V rešeršní části a následně v části materiál a metody zmiňujete optický profilometr Bruker Contour GT-X. Můžete prosím přiblížit jeho funkci a detailněji popsat princip stanovení profilů povrchu na základě optické interferometrie a jak tato metoda funguje? - zodpovězeno 2) V kapitole 4.5.2. zmiňujete, že bylo nutné filtrovat naměřená data. Bylo to pouze z důvodu množství dat, nebo i z důvodu tvaru trendů a rozptylu dat? - zodpovězeno 3) Jak si vysvětlujete menší objemové úbytky a opotřebení povrchu u pasty s RDA 61 (Sensodyne Herbal Fresh) než u pasty s RDA 30 (Elmex Sensitive)? - zodpovězeno Ing.Košťál: Z čeho jsou výplně, které jste testovala? Chemické složení? Nezpůsobily vysokofrekvenční vybrace poškození výplní? Kolik procent práce je vaše práce? - zodpovězeno Doc.Mazal: Jaký měl vliv proces testů na opotřebení kartáčku? Nemohlo opotřebení kartáčku zkreslit data? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO