Návrh výměníku tepla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu tepelného výměníku typu voda-pára. Podstata tepelných výměníků spočívá ve zvyšování účinnosti tepelných oběhů. Na začátku práce je popsán princip těchto tepelných cyklů, konkrétně Carnotova a Rankine-Clausiova cyklu. Dále se v práci věnuji samotným výměníkům tepla, jejich základnímu rozdělení a podrobnějšímu popisu s bližším pohledem na konkrétní dělení výměníků tepla dle konstrukce, tedy rekuperační, regenerační a směšovací výměníky. Zvláštní pozornost je věnována trubkovým výměníkům, které tvoří základ dalšího tepelného výpočtu. Závěrem je návrh nízkotlakého trubkového ohříváku pomocí zadaných parametrů pracovních látek na vstupu a na výstupu.
This bachelor thesis discusses a design of the water-steam type heat exchanger. The nature of heat exchangers is based on increasing the efficiency of thermal circuits. At the beginning of the thesis, a principle of these thermal cycles, namely Carnot’s and Rankine-Clausius’s cycles are described. Furthermore, in this thesis, I deal with heat exchangers alone together with their basic distinction and more detailed description with a closer look at specific sorting of the heat exchangers regarding their construction, which means recuperative, regenerative and direct contact exchangers. Special attention is paid to tubular exchangers, which create the core of thermal computation. Closing part involves a design of a low-pressure tubular heater by means of assigned parameters of work substances at the input and the output.
Description
Citation
KOPŘIVOVÁ, A. Návrh výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Studentka odprezentovala záverečnou práci a odpovědela na otazky oponenta: jaký je nejběžnější zdroj ohřivacího média pro navrhovaný výměník? a Můžete určite přibližný průměr trubkovnice. Studentka byla v následné rozpravě tázána na otazky: Byl součinitel prostupu tepla počítán pro určitý průměr, nebo obecně? Zodpovězeno; Hlavní nevýhoda deskových výměníků, Zodpovězeno; Konkrétní hodnota vyššího tlaku? Nezodpovězeno; Jak byl zjednodušen výpočet výměníku? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO