Návrh rekonstrukce distribuční sítě v zadané oblasti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce pojednává o jednotlivých typech distribučních sítí nízkého a vysokého napětí a jejich použití v dané lokalitě z hlediska spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie. Rozděluje distribuční sítě podle způsobu uložení vodičů, napěťových hladin distribučního vedení a také podle typu zapojení sítě. Dále rozděluje distribuční sítě vysokého a nízkého napětí podle použitých typů vodičů, přičemž větší pozornost je věnována izolovaným vedením používaným v České republice, vedením nízkého napětí označované AES a vedením vysokého napětí PAS, které se stále více uplatňuje při budování nebo rekonstrukci sítě. Pozornost je dále věnovaná metodám výpočtu pro ustálený chod sítě. Samostatná část diplomové práce je věnována návrhu rekonstrukce distribuční sítě nízkého napětí v obci Kovalovice. Nejdříve je zjištěn a zhodnocen stávající stav sítě v obci, a poté je navrženo několik variant rekonstrukce sítě pomocí programu KASI, který je taktéž popsán v diplomové práci. Navržené varianty jsou posouzeny jak z technického, tak z ekonomického hlediska a je zvolena nejvýhodnější varianta rekonstrukce sítě.
The dissertation describes several types of low and high voltage distribution networks including their implementation in specified location with regards to the reliability and quality of electric power supply. The distributions networks are classified according to ways of cable routing, distribution line voltage levels as well as according to types of network interconnections. The high and low voltage distribution networks are further categorized based on used cable types, where, more attention is paid to insulated lines used in the Czech Republic, low voltage lines called „AES“ and „PAS“ high voltage lines used more and more during the distribution network reconstruction. Attention is also given to the description of used methodology for the calculation of network performance stability. An individual part of the dissertation is devoted to a low voltage distribution network proposal in the village of Kovalovice. Based on performed analysis of distribution network conditions, several reconstruction versions were proposed with the help of „KASI“ software, the description of which is also included. The proposed versions are further analysed for both, technical and economical aspects and is selected most suitable version of the distribution network.
Description
Citation
RICHTER, M. Návrh rekonstrukce distribuční sítě v zadané oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kopečný (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci a v diskuzi odpověděl na všechny položené otázky a tím úspěšně obhájil svou diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO