Implementace vybraných částí normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v kalibrační laboratoři

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V diplomové práci dochází nejprve ke srovnání současného stavu vůči požadavkům normy ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018. Po srovnání následují návrhy na vytvoření chybějících dokumentů, které se výhledově stanou součástí řízené dokumentace vybrané kalibrační laboratoře a budou sloužit k získání akreditace. Konkrétně se jedná o dokumentaci v oblasti řízení procesů kalibrační laboratoře a postup stanovení nejistoty měření při kalibraci. Návrhy jsou vytvořeny takovým způsobem, aby odpovídaly požadavkům normy ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro kalibrační laboratoř, která by bylo vhodné zvážit před podáním žádosti o akreditaci.
In this diploma thesis comparison of the current state against the requirements of the standard ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018 is made at first. The comparison is followed by proposals for the creation of the missing documents which will become part of the controlled documentation of the selected calibration laboratory in the future and will be used to obtain accreditation. These documents are focused specifically on process management of the calibration laboratory and the procedure for determining uncertainty of measurement in calibration. Proposals are created in a way to match the specifications of standard ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018. In the conclusion chapter of this thesis there are recommendations for calibration laboratory which should be considered before applying for accreditation.
Description
Citation
KREJČÍ, L. Implementace vybraných částí normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v kalibrační laboratoři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Blechta (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Študent prezentuje svoju diplomovú prácu. Prechádza sa k prečítaniu posudku od vedúceho práce a oponenta práce. Dochádza k položeniu dvoch otázok od oponenta: Navrhnite postup stanovenia výsledku merania pri hodnotení kruhovitosti, valcovitosti, priamosti a rovinnosti výrobkov pre jednotlivé referenčné prvky (C, G, N, X). Navrhnite možný postup výpočtu neistoty merania pri kalibrácii kruhomeru pre meranie priemeru výrobku. Študent odpovedá na otázky oponenta. Oponent dáva doplňujúce otázky. Prirodzene sa prechádza k rozprave a otázkam komisie. Sú položené otázky: Jaký ukazatel kvality byste zvolil, pokud byste posuzoval kvalitu hřídele pro uložení ložiska? Kdybyste špatně nasadil ložisko, jak by se to projevilo v provozu stroje? Jakým způsobem je stabilizována teplota v mobilní laboratoři? Jakým způsobem je řešen přístup pracovníků laboratoře k jejich systému v elektronické podobě v případě práce v terénu? Dochádza k uzavretiu obhajoby záverečnej práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO