Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Svoboda a syn s.r.o., která je zpracována na základě účetních výkazů společnosti z let 2013-2019, V teoretické části jsou zpracovány metody, ukazatele a soustavy ukazatelů finanční analýzy. Tyto ukazatele jsou následně pouţity v analytické části, kde jsou vyhodnoceny výsledné hodnoty, které jsou srovnány s konkurenčními podniky. Na základě výsledků analýzy jsou navrhnuty postupy a řešení, které by měly vést ke zlepšení dosavadního stavu ve společnosti.
The bachelor thesis deals with a financial analysis of the Svoboda and son s.r.o. company which is elaborated on the company´s financial statements of 2013-2019 period. In the theoretical part the methods, indicators and systems of the financial analysis indicators are worked. These indicators are subsequently used in the analytical part, where the results are analysed and compated with those of competetive companies. On the basis of the analysis results, methods of solution are proposed to improve the present state of the company.
Description
Citation
SVOBODA, K. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno prof. Rejnuš: Velké firmy mají složitější technologii než u Vaše zmíněná firma? - odpovězeno JUDr. Kopřiva: Vysvětlete zmiňovanou doba obratu. - odpovězeno Ing. Fojtů: Napadají Vás nějaká rizika se spojením navýšení cen? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO