Vinařství Marcinčák Novosedly

Abstract
Bakalářská práce vychází ze zadání ateliérové práce z třetího semestru v bakalářském studiu. Práce je ve značné míře předělána. Zadáním bylo navrhnout vinařství s rekreační kapacitou a společenským zázemím. Vymezený pozemek se nachází na Staré hoře v územním plánu obce Novosedly. Okolí místa stavby je tvořeno vinicemi a jinou zemědělskou půdou. Z místa je značný výhled do okolní krajiny, včetně CHKO Pálavy. Řešené parcely jsou stupňovitě svahovány směrem na jihozápad. Investor požadoval vytvoření výrobní haly s minimálně šesti tanky a skladovacími prostory. Dále bylo předmětem zadání vytvořit 10 dvoulůžkových ubytovacích jednotek, společenský prostor pro konání soukromých akcí a veřejnou reprezentační část. Navržený objekt tyto tři funkce kompaktně spojuje dohromady, aby minimalizoval tepelné ztráty, zároveň však vytváří tři různé přístupové plochy: veřejnou, soukromou, manipulační dvůr. Stavba respektuje okolní terén svým tvarem a zadržuje dešťovou vodu na zelených střechách, popřípadě v akumulační nádrži. Materiálové řešení exteriéru je řešeno trapézovým plechem bílé barvy a reflexními skleněnými plochy. Interiér je řešen industriálně. Betonové a keramické povrchy jsou přiznané pohledové, přiznané. Technické rozvody jsou vedeny po povrchu konstrukcí. Převažuje zde beton, keramické tvarovky a nerezová nebo pozinkovaná ocel.
The bachelor's final project is based on atelier project of the third semester of the bachelor's study program. The object is distinctly different from the original. The task was to design a winery with recreational capacity and social facilities. The plot is located on Stará hora in the regulation plan of the Novosedly village. The surrounding areas of the construction site are vineyards and other agricultural lands. there is a considerable view of the surrounding countryside, including the Pálava protected landscape area. The solved plots are gradually sloping towards the southwest. the investor demands designing of a production wine hall with at least six tanks and storage facilities. furthermore, the assignment to create 10 double accommodation units, a social room for private events and a public representation part. The building compactly combines three functions together to minimize heat loss, but at the same time it uses three different access areas: public, private and industrial. The construction respects the surrounding terrain in its shape and retains rainwater on green roofs or in the storage tank. The material solution of the exterior is based on trapeze sheet ventilated facade of white color and a reflective glass surface. the interior is industrially designed. concrete and ceramic surfaces are aesthetically visible. Technical distributions are run on the surface of structures. Generally It is dominated by concrete, ceramic surfaces and stainless or galvanized steel elements.
Description
Citation
BUCHTA, V. Vinařství Marcinčák Novosedly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-08
Defence
Student úvodem prezentoval svůj projekt Vinařství Marcinčák Novosedly. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student reagoval na dotazy a připomínky oponenta: Jakým způsobem funguje provoz výroby vína a jeho distribuce? Proč mají výrobní provozy a sklady krabic výšku 6,6 m? Jak jsou dimenzovány hygienická zařízení pro vozíčkáře? Jak jsou řešeny fasády z trapézového plechu? Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Jaká je dimenze prostoru pro vozíčkáře? Jak se řeší výkop? Jaké je napojení vodorovné a svislé hydroizolace? Proč jste kombinoval základové pasy a desku? Kde je ve skladbě hydroizolace? Je možné mít řezovou rovinu, vedenou dešťovým svodem? Zvažoval jste návaznost střech vzhledem k odvodnění? Kde probíhá ŽB věnec ve vztahu k šachtám? Proč jste všude volil stejný spád střechy? Jaký je min. spád? 6m světlá výška je i ve skladech? Je vhodné navrhovat otevíravá vrata? Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO