Planární spirálová anténa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem planární spirálové antény. Cílem práce bylo navrhnout vhodnou planární spirálovou anténu, která bude splňovat požadavky zadaní. V práci jsou představeny dva typy těchto antén a následně je pro jeden konkrétní vytvořen návrh a model. Jsou zde diskutovány výsledky simulací modelu a následná optimalizace. V práci jsou zkoumány charakteristické parametry antény a jejich rozbor. Model je následně optimalizován a probíhá diskuse nad výsledky. Výstupem této práce by měla být navrhnutá anténa, která bude sloužit jako komponenta pro měření charakteristických parametrů reálných antén v kmitočtovém pásmu 1 GHz až 10 GHz.
This thesis deals with the design of a planar spiral antenna. The purpose of the work was to design a suitable planar spiral antenna that would meet the requirements of the assignment. There are two types of these antennas presented in the work, and then there is also a design and model that is created for one of them. The results of model simulations and subsequent optimization are discussed. The characteristic parameters of the antenna and their analysis are investigated. The model is followed-up optimization and the results are discussed. The output of this work should be a designed antenna, which will serve as a component for measuring the characteristic parameters of real antennas in the frequency range of 1 GHz to 10 GHz.
Description
Citation
ZBOŘIL, V. Planární spirálová anténa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Barcík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Procházka (člen)
Date of acceptance
2023-06-06
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: Otázky oponenta: 1) V kapitole 5.1 jsou uvedeny rozměry modelu antény, které mají být optimalizovány pro dosažení požadovaných parametrů planární spirálové antény. Jedná se o Konečnou délku spirály, Koeficient expanze, Počet otáček spirály, Počáteční šířka spirály a Tloušťka substrátu. Prezentujte, jaký vliv mají uvedené rozměry na parametry: činitel odrazu, poměr stojatých vln, osový poměr, impedanci, zisk antény a vyzařovací diagram. Odpověď: Konečná délka spirály je dimenzována pro dané frekvenční pásmo- pro danou realizaci by měla být délka 300 mm, je zde však určitý stupeň volnosti, parametry se vzájemně ovlivňují. doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. Proč nebyla anténa vyrobena? Student uvádí, že školní dílna nevyrobí tak velkou anténu, snažil se anténu optimalizovat, ale nedařilo se. Na otázku zda konzultoval možnosti výroby nebo optimalizace antény se svým vedoucím, odpovídá, že se k samotné realizaci se dostal až krátce před obhajobou a tak to již nestihl. Práci si tedy špatně rozvrhl. Dotaz na splnění požadavku polarizace antény: Student odpovídá, že nesplňuje na všech kmitočtech. doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. Poukazuje na vyzařování antény do obou směrů a ptá se, jak tomu zamezit: Student navrhuje výrobu absorbéru pro spodní stranu antény a umístění plechové podložky na spodní stranu. Jak by bylo možné anténu optimalizovat a vyrobit?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO