Výpočtové modelování funkce lidského vokálního traktu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V první části práce je stručně shrnuta biomechanika tvorby lidského hlasu a přehled doposud publikovaných výpočtových modelů vokálního traktu a prostor okolo hlavy. Druhá část se zabývá výpočtovými modely lidského vokálního traktu nastaveného na vyslovování českých samohlásek /a:/ a /i:/ s vyuţitím metody přenosových matic a metody konečných prvků. Těmito metodami je provedena modální a harmonická analýza. Jsou zjišťovány vlastní frekvence a vlastní tvary kmitů obou samohlásek a průběhy akustického tlaku v určitých místech vokálního traktu. Metoda přenosových matic je velmi závislá na geometrii traktu, zejména pak na hustotě referenčních řezů a její výsledky se v práci neshodují úplně s výsledky uvedenými v literatuře. Metoda konečných prvků je mnohem přesnější a její výsledky dobře odpovídají výsledkům uvedeným v literatuře, nicméně oproti metodě přenosových matic je výrazně časově náročnější. Metoda přenosových matic je tedy vhodná spíše na velké mnoţství výpočtů nebo ladění určitých parametrů. Modely vytvořené v bakalářské práci mohou slouţit pro analýzu různých patologií tvorby hlasu eventuelně pro predikci chirurgických zákroků v oblasti vokálního traktu.
In the first part of this bachelor's thesis is a brief summary of the biomechanics of the creation of the human voice and an overview of the published computational models of the vocal tract and the area around the head. The second part deals with the computational models of the human vocal tract set to the pronouncing the Czech vowels /a:/ and /i:/ with using the method of transfer matrices and the finite element method. By these methods is perform modal and harmonic analysis. Are investigated the natural frequencies and own vibration shapes of both vowels and course of sound pressure in a specific areas of the vocal tract. The method of transfer matrices is highly depend on the geometry of the tract, particularly on the density of the reference sections and its results in this thesis do not completely agree with the results in the literature. Finite element method is more accurate and its results agree well with results reported in the literature, but the opposite of the transfer matrices method is significantly time consuming. Method of the transfer matrices is more suitable for a large number of calculations or tuning certain parameters. Models created in this bachelor's thesis can serve for the analyse of pathology of voice production, eventually for prediction of surgical procedures in the area of the vocal tract.
Description
Citation
RYŠAVÝ, A. Výpočtové modelování funkce lidského vokálního traktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vajdák (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Posluchač představil běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci. Dále odpověděl na všechny otázky oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO