Vlastnosti moderních magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Byla vypracována rešerše vlastností magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů. Byly popsány feromagnetismus a feroelektřina a požadavky na materiály, ve kterých tyto vlastnosti mohou existovat zároveň v jedné fázi. Dále bylo popsáno rozdělení multiferoik podle mechanismu a podle krystalové struktury. Nakonec byly popsány multiferoické a magnetoelektrické kompozity a některé případy silného magnetoelektrického jevu v multiferoikách. V experimentální části bakalářské práce byla popsána příprava vzorků magnetoelektrického perovskitu EuTiO3. Připravené vzorky měly vyšší hustotu než uvedené v literatuře a byly fázově čisté a jsou vhodné pro studium magnetoelektrických vlastností EuTiO3 infračervenou spektroskopií.
Literature search about properties of magnetoelectric and multiferroic ceramic materials was made. Ferromagnetism and ferroelectricity and requirements for materials in which both of these properties can exist in the same phase were discussed. Further, multiferroics were classified by mechanism of ferroelectricity and by their crystal structure. Finally, multiferroic and magnetoelectric composites and some examples of strong magnetoelectric effect in multiferroics were described. In experimental part of this bachelor thesis preparation of specimens of magnetoelectric perovskite EuTiO3 was described. Prepared specimens had higher density than specimens described in literature and were phase-pure and they are suitable for research of magnetoelectric properties of EuTiO3 by infrared spectroscopy.
Description
Citation
OSIČKA, L. Vlastnosti moderních magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO