Penzion

Abstract
Zadáním diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Penzion je umístěný na mírně svažitém terénu. Objekt se skládá ze třech nadzemních podlaží a je částečně podsklepený. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu a nosné zdivo je tvořeno keramickými zdícími prvky. Budova je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné stropní konstrukce jsou železobetonové desky. Střechy jsou řešeny jako jednoplášťové s klasickým pořadím vrstev. Ve podzemním podlaží jsou umístěny sklady prádla a vzduchotechnika pro chráněnou únikovou cestu. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s kuchyní, recepce a technické místnosti. Ve zbylých podlažích se nachází pokoje pro hosty, jeden pokoj je navržen jako bezbariérový. Před budovou se nachází rozlehlé parkoviště o velkém počtu parkovacích míst a hřiště.
The assignment of the diploma thesis is the development of project documentation for a building permit. The guesthouse is located on a slightly sloping terrain. The building consists of three above-ground floors and has a partial basement. The building is based on plain concrete footings and the load-bearing masonry is made of ceramic masonry elements. The building is insulated with the ETICS contact insulation system. Horizontal ceiling structures are reinforced concrete slabs. The roofs are designed as single skins with a classic order of layers. In the underground floor there are laundry warehouses and air conditioning for a protected escape route. On the first floor there is a restaurant with a kitchen, reception and technical rooms. On the remaining floors, there are rooms for guests, one room is designed as wheelchair accessible. In front of the building there is a large parking lot with a large number of parking spaces and a playground.
Description
Citation
LANGR, L. Penzion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. (člen) Ing. František Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Eva Šuhajdová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Vaščáková (člen) Ing. Dorde Čairović, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Janík (člen) doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Koordinační situační výkres (C.3): - vytyčení objektu – od pevného geodet. bodu - objasnit terénní úpravy – svahování, opěrné zdi Půdorys 1.PP (D1.1.01) - návaznost na nepodsklepenou část – zakreslit - popište druh paliva a manipulaci s ním, dispoziční uspořádání místností technologických zařízení je vhodné zjednodušit (řešení akumulačních nádrží) - svody označené SV je možno umístit do instalačních jader Půdorys 1.NP (D1.1.02) - posuďte dispoziční uspořádání místností recepce a hlavní haly - objasněte funkci a umístění denní místnosti č.135, (alt. Bar s příslušným skladem nápojů) Půdorys 2.NP a 3.NP (D1.1.03, 04) - popište návrh stěny mezi chodbou a schodištěm - přesah zateplení u oken je nesprávně - chybí spádování balkonů Řez A-A´, B-B´ (D1.1.05, 06) - objasněte hloubku založení, provedení konstrukcí pod středními stěnami - povrchová úprava schodiště Pohledy (D1.1.07, 08) - popište konstrukci přístřešku závětří Půdorys střechy (D1.1.09) - výška komínu nad atikou je nedostatečná Výkopy (D1.2.11) - zobrazení nutno provádět dle ČSN ISO 128-2 (platná) – druhy, typy čar Výkresy tvaru stropů 1PP, 1NP, 2NP, 3NP (D1.2.02-05) - vyztužení stropů je navázáno na věnce nad stěnami, tyto je nutno specifikovat - desky je vhodné navrhnout jako spojité
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO