Vinařství Marcinčák Novosedly

Abstract
Riešeným objektom bakalárskej práce je objekt vinárstva Marcinčák v Novosedly. Práca je vypracovaná na základe predošlého projektu AG032 zo školského roku 2018/2019. Návrh je rozdelený do troch stavebných objektov rôznych funkcií. Jednotlivé funkcie pozostávajú z výroby, reprezentatívnej a ubytovacej časti. Na územie staveniska vedie cesta II. a III. triedy. Riešené územie sa nachádza na kopci vo voľnej prírode bez okolitej zástavby. Stavebný objekt výroby je zapustený pod zemou. Zvyšné dva objekty sú čiastočne zapustené. Reprezentačnú a ubytovaciu časť prekrýva spoločná strecha s previsom. Parkovisko je umiestnené za objektami a je vyššie položené. Prepojené s objektami je pomocou rampy a schodiska, ktoré zakrýva previs strechy v čele stavby. Stavba má svojím vzhľadom pripomínať vtáka vznášajúceho sa nad vinicami. Na základe tejto myšlienky je aj farebné a technické prevedenie tomu prispôsobené. Stavebné objekty sú tmavo zafarbené a naopak strecha je svetlá, aby pôsobila ľahšie. Hlavné stavebné konštrukcie sú navrhnuté zo železobetónu. Vnútorné nosné steny sú z pórobetónu. U všetkých stavebných objektov je riešený bezbariérový prístup. Ubytovacia časť taktiež disponuje izbou pre handicapovaných. V reprezentačnej časti sa nachádzajú priestory predajne s recepciou, degustačné priestory, catering, hygienické priestory a zázemie pre personál. Taktiež sa v tejto časti nachádza technická miestnosť pre oba objekty. Objekty sú sprístupnené aj cyklistom, keďže sa územie nachádza v oblasti cyklistických trás.
The topic of the bachelor thesis is an object of the Marcinčák winery in Novosedly. This project is developed on the basis of the previous project form subject AG032 from the school year 2018/2019. The design is divided into three buildings of different functions. Individual functions consist of production, representative part and accommodation. Second and third class roads lead to the construction site. The solved area is located on a hill without surrounding buildings. The production building is sunk underground. The remaining two objects are partially recessed. the representation part and accommodation part is covered by a common roof with an overhang. Parking lot is located behind the buildings and is situated higher than other buildings. It is connected to the buildings by a ramp and a staircase, which covers the overhang of the roof at the front of the building. The appearance of the building is to resemble a bird hovering over a vineyard. Colour and technical design are also adapted to this idea. Buildings are dark in colour and the roof is bright to make it look lighter. The main building structures are designed from reinforced concrete. The inner load-bearing walls are made of aerated concrete. Barrier-free access is solved for all buildings. The accommodation also has a room for the disabled. in the representative part there are shops with a reception, tasting rooms, catering, sanitary facilities and facilities for staff. There is also a technical room for both buildings in this section. Buildings are also accessible to cyclists, as the area is located in the area of cycle paths.
Description
Citation
ORINČÁK, D. Vinařství Marcinčák Novosedly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-08
Defence
Student úvodem prezentoval svůj projekt Vinařství Marcinčák Novosedly. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student reagoval na dotazy a připomínky oponenta: Chybí 3D doložení prostorového řešení - doplňte. Jaká je poloha okolních objektů? Jaká jsou navržená okna? V jaké výšce jsou parapety oken? Jsou pod terénem? Není uveden počet uvažovaných osob v provozu - není poddimenzované zázemí personálu? Nechybí vazba mezi reprezentativní a výrobní části? Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Jaký je tvar konstrukce u vstupu objektu a jeho skladba souvrství? Proč je takto řešena tato konstrukce nad vstupem? Proč je proměnná šířka schodiště? Proč není naznačeno svahování? Proč je takto navržen tvar střechy? Jsou zde chyby v zakreslení. Proč vedete řez mimo stavební otvory? Odvodňujete svah za objektem do drenáže? Je to vůbec možné? Proč se konstrukce nazývá bílá vana? Proč máte pod základovou deskou násyp? Proč máte jinou tl. tepelné izolace na stěnách a stropu? Jsou tl. izolace správně navrženy? Je dostatečná navržená hydroizolace? Z jakého materiálu je řešena vnitřní stěna? Proč máte WC kombi mísy v návrhu? Jak funguje architektonický detail? Jak probíhá jeho údržba? Je uzemněný? Je to pouze efektní řešení nebo je v něčem inovativní? Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO