Tříosý snímač síly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývala návrhem snímače sil, který měl měřit síly nezávisle ve třech osách. Požadovaným výstupem práce bylo také vypracování výrobních výkresů. Návrh a optimalizace tvaru a rozměrů snímače probíhala hlavně v programu ANSYS. Důležitou částí práce bylo vyjádření finálních vztahů pro výpočet sil jak analyticky pomocí prosté pružnosti pevnosti, tak také pomocí numerické metody konečných prvků. Poslední částí práce bylo experimentální měření, které mělo ověřit správnost obou postupů při vyjadřování sil a také správnou funkčnost snímače.
The bachelor’s thesis dealt with the design of a force sensor, which was supposed to do measurements of forces in three axes independently. The another required output of the work was creation of drawings. The design and optimalization of shape and dimensions of the sensor was made mainly in program called ANSYS. An important part of the work was the expression of final relations for the calculation of forces both analytically using simple elastic strength and the numerical finite element method. The last part of the work was an experimental measurement, which was supposed to verify accuracy of both methods for forces expression and also correct functionality of the sensor.
Description
Citation
ČERNÝ, H. Tříosý snímač síly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Diplomant prezentoval běhen asi 10 minut svoji bakalářskou práci a následně odpověděl na všechny otázky oponenta a otázky dalších členů komise: Jak bude snímač uchycený a kde bude používán? Co je to koeficient bezpečnosti 2 uváděný v práci? Zakreslete jeho význam do tahového diagramu? Proč vychází rozložení redukovaného napětí na snímači nesymetrické? Jak jste určoval modul průřezu v ohybu? Jsou pro analytický výpočet splněny prutové předpoklady?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO