Vliv délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru s trvale připojeným kondenzátorem v pomocném vinutí. Celou práci lze rozdělit na dvě části. První část zahrnuje obecnější poznatky týkající se jednofázových motorů a podklady pro analytický výpočet. Druhá část pracuje s konkrétní technickou dokumentací motoru. Ta zahrnuje vytvoření modelu tohoto motoru v programu RMxprt, analytický výpočet pro ověření vlastností motoru a kapitolu s laboratorním měřením, kde dochází zejména k porovnání výsledků se RMxprt simulací a analytickým výpočtem, a to hlavně z pohledu účinnosti.
This bachelor's thesis analyses the impact of core length on efficiency of a single phase induction machine with a run capacitor in the auxiliary winding. The whole thesis can be divided into two parts. The first part of the thesis includes general knowledge concerning single phase induction machines and technical base for its analytical calculation. The second part works with the actual technical documentation of a motor. This part includes creation of the motor model in RMxprt module, analytical calculation for verifying the motor properties and laboratory measurement, where the results are primarily compared to RMxprt simulation as well as to the analytical calculation, mainly from the efficiency perspective.
Description
Citation
BINEK, M. Vliv délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student prezentoval bakalářskou práci na téma „Vliv délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru“. Student hovořil jistě a plynule. Na otázky oponenta student dokázal odpovědět s přehledem, včetně diskuze.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO