Obrobitelné biokeramiky připravené metodou gelového lití

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V diplomové práci byl vypracován literární přehled metody gelového lití a na jeho základě byly připravené vodné suspenze oxidu zirkoničitého pro metodu gelového lití. Tyto suspenze byly posuzovány z hlediska obsahu keramického prášku, typu a obsahu disperzantu a množství iniciátoru na viskozitu vodných suspenzí a průběh polymerace. Optimální keramická suspenze měla 45 obj.% keramického prášku, který byl stabilizován 0,5 hm% disperzantu Dolapix CE 64. Polymerace probíhající při pokojové teplotě byla iniciována 0,175 hm% peroxodisíranu amonného bez přítomnosti katalyzátoru. Mikrostruktura připravených keramických polotovarů i slinutých těles byla srovnávána s tělesem připraveným izostatickým lisováním. Pro testy obrábění byly připraveny keramické polotovary ve tvaru disku.
In the diploma thesis, overviews of the existing literature focused on the gelcasting method and based on the findings were prepared aqueous slurries of zirconium oxide for gelcasting method. These suspensions were examined for the influence of the content ceramics powder, type and content of dispersants and volume of initiator on viscosity of aqueous suspensions and process of polymerization. Optimum ceramic suspension had 45 vol.% of ceramic powder which was stabilized by 0,5 weight % of dispersant Dolapix CE 64. Polymerization running at room temperature was initiated by 0,175 weight % of ammonium persufate without accelerator. Microstructure of prepared ceramic blanks and sintered bodies was compared with body prepared by isostatic pressing. For the machining tests were prepared blanks in disc-shaped.
Description
Citation
KOLÁŘ, M. Obrobitelné biokeramiky připravené metodou gelového lití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. (člen) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO