Ověření závislosti mezi intenzitou deště a N-letým průtokem pro vybrané povodí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá ověřením různých srážkových událostí na dvou vybraných povodích. V rámci práce jsou obě povodí schematizována a pro každé je vytvořen srážko-odtokový model, který je kalibrován na základě návrhových průtoků od Povodí Odry. Na kalibrovaném srážko-odtokovém modelu jsou testovány náhradní intenzity dešťů. Výsledkem by měl být průtok, který odpovídá přibližně návrhovému průtoku Q20 .
The bachelor thesis deals with the verification of various precipitation events in two selected river basins. Within the work, both river basins are schematized and a precipitation-runoff model is created for each of them, being calibrated on the basis of proposal flow rates from the Odra River Basin. Alternative rain intensities are tested on the calibrated precipitation-runoff model. The result should be a flow rate that corresponds approximately to the proposed flow rate Q20.
Description
Citation
TOMÁŠEK, L. Ověření závislosti mezi intenzitou deště a N-letým průtokem pro vybrané povodí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Bednář - tajemník, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - člen, prof. Ing. Miloš Starý, CSc. - člen, Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. - člen, Ing. Karel Hrich, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student představil komisi téma a obsah svojí bakalářské práce s názvem Ověření závislosti mezi intenzitou deště a N-letým průtokem pro vybrané povodí. Student představil metody výpočtu kulminačního průtoku a srážko-odtokový model, který byl využit pro porovnání jednotlivých metod. Na připomínky / dotazy plynoucí z posudků vedoucího / oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO