Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti Delong Instruments a.s. za roky 2016 až 2019. V první části práce jsou vysvětleny teoretická východiska z oblasti finanční analýzy. V druhé části je představena vybraná společnost a následně obsahuje výpočty finanční analýzy. Poslední část zpracovává výsledky analytické části a poskytuje vlastní návrhy na zlepšení ekonomické situace a celkové zdraví společnosti.
This bachelor’s thesis is aimed at assesing the financial situation of Delong Instruments a. s. for the years 2016 to 2019. The first part of the thesis explains the theoretical backround for financial analysis. In the second part, the selected company is presented and then contains caltuations of financial analysis. The last part processes the results of the analytical part and provides its own proposals to improve the economic situation and overall health of the company.
Description
Citation
KOLAŘÍKOVÁ, L. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
doc. Novotný: Uvádíte, že se jedná o velkou firmu, vysoce zaměřou na vědu a výzkum. Korespondovala výše nákladů na vědu a výzkum s velikostí firmy? - částečně odpovězeno Ing. Milichovský: Proč ve Vaší bakalářské práci užíváte analýzy PESTLE a SWOT a jaký to má vliv na finanční analýzu podniku? - odpovězeno Proč jste v některých částech své bakalářské práce nevyužila číslování kapitol 3. úrovně? - odpovězeno doc. Zich: Jak má být sestavena analýza SWOT? - neodpovězeno Vytvářela jste některou z analýz interního prostředí? - odpovězeno s výhradami Ing. Pěta: Pořízení pozemku jsou skutečně náklady, vzhledem k informacím uvedených ve Vaší prezentaci? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO