Efekt tremolo s vysokým rozsahem modulační frekvence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci jsou popsány možnosti návrhu částí dynamického zvukového efektu typu „tremolo“ včetně jeho samotné realizace, a to pro velké rozsahy modulační frekvence, tzn. od několika setin po stovky hertzů, včetně možností jejího plynulého nastavování a indikací. Tak je zde popsáno vše, co může být ke konstrukci, založené na specifické volbě parametrů, třeba – především výčtem a volbou druhů oscilátorů, u kterých se zaměřujeme na plynule nastavitelný velký rozsah, dále útlumové články, atenuátory, způsoby řízení celého obvodu, indikace (včetně možnosti digitálního frekventoměru) i napájení. Návrhy a způsoby zapojení doprovázejí vlastní simulace simulátorů Falstad (ideální obvody) a LTspice (reálné obvody), dále tabulky, grafy a výpočty a na závěr je doplněn stručný rozbor dvou tremol výrobců BOSS a Schaller. Samotný návrh byl posléze realizován na nepájivém poli, proměřen a experimentálně vyzkoušen pomocí zvukové karty. Výsledky měření byly zaneseny do protokolu. Na základě měření přípravku byla sestavena laboratorní úloha.
This work was created while designing the dynamic modulation effect „tremolo“. Because there are certain conditions (wide modulation frequency range, precise input of parameters and precise indication), this work is going to be constructed mainly of searching the right components and schematics, especially wide range frequency oscillator with a period from seconds to the frequency of hundreds of hertz, possible digital frequency counter, which serves as a precise indicator, but we will also talk attenuators, amplifiers, driving circtuits or a power circuit. Possible equations, schematics/circuits and their improvements can be found here through simulators Falstad (ideal circuits) and LTspice (real ciruits), also graphs, sheets, calculations. In the end there is also a short description of the two famous tremolo effects from BOSS and Schaller manufacturers. The design was constructed on breadboard, measured into the protocol and experimentally tested using soundcard. Based on those measurements, a model laboratory task for students has been made.
Description
Citation
PAZDERA, M. Efekt tremolo s vysokým rozsahem modulační frekvence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Matěj Ištvánek (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-02
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Vhodně komentujte nejdůležitější výsledky získané měřením a zhodnoťte správnost funkce změřeného obvodu. Liší se Vaše výsledky od simulací či teorie? Jak je ve Vašem případě řešena stabilita obvodu? Pokud bylo měřeno, jakých minimálních a maximálních hodnot modulační frekvence bylo reálně dosaženo? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO