Brněnský mrakodrap

Abstract
Tématem diplomové práce je architektonický návrh mrakodrapu v Brně. Návrh navazuje na práci z předchozího semestru, jejíž náplní bylo urbanistické a dopravní řešení dané lokality. Urbanistická studie reaguje na územní studii čtvrti Trnitá a na architektonickou studii hlavního nádraží od holandského ateliéru Benthem Crouwel. Řešené území se nachází jižně od centra města, cca 1,5 km. Lokalita v jižní části města byla vybrána z důvodu nové výstavby celé jižní čtvrti Trnitá včetně samotného hlavního nádraží. Přesné situování objektu je v přednádražním prostoru v těsné blízkosti řeky Svratky. Toto umístění bylo zvoleno tak, aby svou výškou objekt nekonkuroval samotné vstupní hale a jejímu předprostoru a v maximální míře využil možnost vizuálního a fyzického kontaktu s řekou. Při návrhu budovy byly zohledněny chránění pohledy na vedutu města tak, aby nedošlo k zakrytí dominant Petrova nebo Špilberku. Základní myšlenkou návrhu samotné budovy je vytvoření architektonicky kvalitního vertikálního prostředí, které bude reagovat na potřeby daného místa zjm. v oblasti nabídky nových pracovních příležitostí, bydlení, služeb, veřejného prostoru, odpočinku a to vše v minimální zastavěné ploše a v souladu s nejbližším okolím. Svým tvarem a vzhledem bude budova s 37 patry výškovou dominantou a záchytným bodem části města Brna, ale nenaruší však dominantu Petrova a Špilberku. Jedná se o budovu, jejíž tvar i dispozice jsou sice inspirovány klasickým pojetím mrakodrapů, ale přizpůsobeny sociálním a ekonomickým potřebám 21. století s vloženými prvky moderní architektury jako je například zavěšená fasáda a použití novodobých stavebních materiálů. Hmota výškové budovy má tvar kvádru a je vizuálně rozdělena odlišným návrhem fasády na 4 části. Nejen analyzování potřeb okolí, ale i výškový potenciál ovlivnil výběr náplně objektu. Jedná se o výškovou budovu polyfunkčního charakteru se 4 podzemními parkovacími podlažími. Součástí navrhovaného řešení je i vytvoření kvalitního veřejného prostoru v parteru budovy, a jeho propojení s promenádou podél řeky Svratky. Ve vstupním podlaží budovy jsou navrženy komerční prostory k pronájmu, vstupní hala a prostory kavárny. Tyto prostory jsou přístupny veřejnosti a spoluutvářejí veřejný prostor, který se táhne od hlavního nádraží. V 1.NP – 4.NP jsou navrženy prostory pro konference, jednací sály, předsálí a dále prostory pro komerci. Hlavní funkcí mrakodrapu je administrativa s konferenčními sály, nacházející se ve spodní části od 6. do 23.NP. Zelené podlaží v centrální části mrakodrapu 25.NP a 26.NP tvoří předěl mezi provozem administrativy a bydlení. Jedná se o takzvanou „zelenou oázu“, která reflektuje život a vzrostlou zeleň na nábřeží a zároveň spoluutváří veřejný prostor plný zeleně v rámci jedné budovy, kde mají lidé možnost se potkávat. V horní části budovy 27. NP – 36.NP, s výhledy na Brno, jsou navrženy jednopodlažní a mezonetové byty. Tyto byty reflektují potřebu kvalitního bydlení. Jsou navrženy v různých velikostech od 1+ kk až po 5+ kk s dostatečně prostornými dispozicemi. Jednotlivé provozy pater jsou odděleny technickými podlažími. V samotné koruně s nejhezčím výhledem na celé město se nachází sky bar, který je přístupný veřejnosti.
The basic idea of the design of the building itself is to create an architecturally high-quality vertical environment that will respond to the needs of the given place, e.g. in the area of offering new job opportunities, housing, services, public space, recreation, and all this in a minimal built-up area and in harmony with the immediate surroundings. Due to its shape and appearance, the building with 37 floors will be a dominant height and a focal point of the city of Brno, but it will not disturb the dominant position of Petrov and Špilberk. It is a building whose shape and layout are inspired by the classic concept of skyscrapers, but adapted to the social and economic needs of the 21st century with inserted elements of modern architecture such as a suspended facade and the use of modern building materials. The mass of the high-rise building has the shape of a cuboid and is visually divided into 4 parts by a different design of the facade. Not only analyzing the needs of the surroundings, but also the height potential influenced the choice of the building's content. It is a high-rise multi-functional building with 4 underground parking floors. Part of the proposed solution is the creation of a high-quality public space on the ground floor of the building, and its connection with the promenade along the Svratka River. On the ground floor of the building, commercial premises for rent, an entrance hall and a cafe area are proposed. These spaces are accessible to the public and form a public space that stretches from the main station. On the 1st floor - 4th floor are designed spaces for conferences, meeting rooms, anterooms and spaces for commerce. The main function of the skyscraper is the administration with conference rooms, located in the lower part from the 6th to the 23th floor. The green floor in the central part of the skyscraper 25th floor and 26th floor forms a dividing line between administration and housing. It is a so-called "green oasis" that reflects life and mature greenery on the waterfront, while also completing a public space full of greenery within one building, where people have the opportunity to meet. In the upper part of the building 27th floor - 36th floor, with views of Brno, one-story and maisonette apartments are designed. These apartments reflect the need for quality housing. They are designed in different sizes from 1+ kk to 5+ kk with sufficiently spacious layouts. The individual floor operations are separated by technical floors. In the crown itself, with the most beautiful view of the whole city, there is a sky bar, which is open to the public.
Description
Citation
BRABCOVÁ, E. Brněnský mrakodrap [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Zdeňka Vydrová (předseda) prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. (místopředseda) Ing. arch. Gustav Křivinka (člen) Ing. arch. Pavel Pekár (člen) Ing. Yvetta Diaz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt. Dále byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: Popište funkci a účel zelených podlaží v mrakodrapu. Podlaží jsou dvě, jedno rekreační a druhé více aktivně-využitelné. Jaké je materiálové řešení a konstrukcestavby? Fasádní plášť a jeho konstrukce. Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Jak je vegetace v zelených podlažích technicky řešená? Jak byste řešila jinak technologii provádění podlah - rychlejší průběh. Jaký je modul konstrukce, výhodnější bývá modul 8,1 m. V úpravě terénu práce postrádá osazení paty objektu do terénu - označení a vrstevnice. Nedostatečná kapacita zázemí Skybaru. Posouzení velikosti ztužujícího jádra, jeho funkce. Separace výtahů pro bydlení a administrativu, jejich dimenzování. Systém stínění fasády a problém přehřívání interiéru. Problém normativního oslunění bytů -není zcela prověřen. Studentka se snažila vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO