Tvorba softwaru pro pevnostní analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou softwaru pro pevnostní analýzu prutových prvků pomocí metody konečných prvků. V práci je nejprve uvedena základní teorie této metody potřebná pro účely vytvoření softwaru. Další část práce pojednává o softwaru samotném. Důležitou součástí tvorby softwaru bylo převedení matematické teorie do jednoduchých algoritmů, které jsou v práci vysvětleny. Poslední část se věnuje porovnání výsledků pevnostní analýzy získaných navrženým softwarem a softwarem ANSYS Workbench.
This bachelor thesis deals with a development of software for strength analysis of truss and beam elements using the Finite Element Method. Firstly, this thesis introduces basic theory of this method which is necessary for development of the software. Next part of the thesis discusses the software itself. Essential feature of development of the software was to transform mathematical theory to uncomplicated algorithms which are explained in the thesis. Last part is dedicated to comparison of the strength analysis results gained from the developed software and from ANSYS Workbench.
Description
Citation
MICHÁLKOVÁ, A. Tvorba softwaru pro pevnostní analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
1. Student prezentoval svou bakalářskou práci. Prezentace obsahovala následující body: - analýza předmětného problému - představení metodiky výpočtu - představení výsledků softwaru - zhodnocení výsledků 2. Oponent přečetl posudek a dotazy. 3. Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. 4. Členové komise položili dotazy k bakalářské práci: Byly při programování v Pythonu použity nějaké doplňkové knihovny. 5. Student uspokojivě odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO