Typový příklad využití metod model-based design pro vývoj letadlových soustav

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice vývoje leteckých soustav, zejména jejich softwaru, s využitím metod „model-based design“ (MBD) při zachování doporučených postupů vytvořených leteckým průmyslem a certifikačními autoritami (zejména RTCA DO-178C/331). Obecné možnosti nasazení MBD dané současnými leteckými regulativy a standardy jsou popsány v teoretické části práce. Dále je v této práci popsáno, jak by mohl vypadat proces vývoje software pro dílčí část soustavy letadla („altitude hold mode“ softwaru autopilota“) s využitím metody „model-based design". Částečně je řešen i přesah na úroveň vývoje soustavy (systému dle SAE ARP 4754A). Součástí práce je ilustrativní příklad, ve kterém byly specifikovány systémové požadavky, vývoj software prostřednictvím „design modelu“ a zajištění trasovatelnosti mezi systémovými požadavky a design modelem.
This bachelor's thesis is on the development of aviation systems, in particular their software, using model-based design (MBD) methods while maintaining recommended practices developed by the aviation industry and certification authorities (in particular RTCA DO-178C/331). The general MBD deployment options given by current aviation regulators and standards are described in the theoretical part of the work. Furthermore, this work describes what the process of developing software for a sub-segment of an aircraft system (altitude hold mode of autopilot software) could look like using the model-based design method. The overlap to the system development level (SAE ARP 4754A) is also partially addressed. The work includes an illustrative example in which system requirements were specified, software development through "Design model" and ensuring traceability between system requirements and model design.
Description
Citation
SOPOUŠEK, R. Typový příklad využití metod model-based design pro vývoj letadlových soustav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jak je ověřena funkčnost vytvořeného modelu? Simulace probíhá real-time nebo offline? Jakou rychlost měří rychloměr v případě indikované rychlosti letu? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako velmi dobrá / B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO