Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v plánu společných zařízení v k.ú Tučapy u Vyškova

Abstract
Předmětem této diplomové práce bylo vypracovat analytický návrh protierozní a protipovodňové ochrany v plánu společných zařízení v k.ú Tučapy u Vyškova. Protierozní ochrana se analyzovala pro plochy EHP na základě 4 variant zahrnující stávající stav bez opatření nebo s opatřením a klimatickou změnu bez opatření nebo s opatřením. Jako protierozní opatření bylo uvažováno agrotechnické a organizační opatření, které zahrnuje vrstevnicové obdělávání s posklizňovými zbytky, nebo pouze posklizňové zbytky. Pod 4 varianty protierozní ochrany také spadal návrh a dimenze stabilizovaných drah soustředěného odtoku. Při analýze byly identifikovány 4 kritické profily, ke kterým byly vypočteny kritické průtoky pro různé N-letosti. Tato analýza kritických profilů též spadala po již zmíněné 4 varianty. Tuto práci také doplnil návrh protipovodňové ochrany technickým a organizačním opatřením, kterým byly zasakovací průlehy a pásové střídání plodin. Návrh zasakovacích průlehů byl na základě 2 variant zahrnující stávající stav bez opatření nebo s opatřením. Pro výpočet výsledků eroze a prezentaci analytických map byl využit program ArcGIS. K získání potřebných objemů, průtoků a jejich grafů byl využit program DesQ. Dimenze stabilizovaných údolnic a zasakovacích průlehů proběhla pomocí programu Dimenzov. Výsledky této práce mají poukázat na účinnost a pozitivní účinky protierozních a protipovodňových opatření.
The subject of this diploma thesis was to develop an analytical proposal for erosion control and flood protection measures in the plan of common facilities in the Tučapy district near Vyškov. Erosion protection was analyzed for EEA areas based on 4 variants including the current state without or with measures and climate change without or with measures. Agrotechnical and organizational measures, which includes contour cultivation with crop residues, or only crop residues, was considered as an soil erosion control application. The design and dimensions of stabilized paths of concentrated runoff also fell under the 4 variants of soil erosion protection measures. During the analysis, 4 critical profiles were identified, for which critical runoff were calculated for different Qn. This analysis of critical profiles also fell under the already mentioned 4 variants. This work was also supplemented by a direct design of flood protection with technical and organizational aspects, which were drainage ditches and strip crop rotation. The design of the jamming joints was based on 2 variants including the existing condition without conservation or with a coservation measures. The ArcGIS program was used to calculate erosion results and present analytical maps. The DesQ program was used to obtain the necessary volumes, flow rates and their graphs. Dimensioning of stabilized valleys and drainage basins was carried out using the Dimenzov program. The results of this work are intended to show the effectiveness and positive effects of anti-erosion and anti-flood measures.
Description
Citation
PAVLIŠ, J. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v plánu společných zařízení v k.ú Tučapy u Vyškova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Kamila Hlavčová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Janál, Ph.D. (člen) Ing. Karel Hrich, Ph.D. (člen) Ing. Eva Hyánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Student představil svou diplomovou práci, její lokalizaci a postup terénních rekognoskací. Dále postup řešení eroznícha odtokových poměrů v území. Podrobně komentuje návrh opatření, které je možné využít jako podklad v rámci plánu společných zařízení pozemkových úprav. Jednalo se například o stabilizaci drah soustředěného odtoku, změnu hospodaření, ale také napŕíklad na návrh zasakovacích průlehů. Po přečtení posudků student reagoval na vznesené dotazy, konkrétně jaké ohrožení v obci je převládající (povodňové nebo erozní), dále byl student vyzván k doplnění vymezení KB a KB.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO