Město ve městě/ „Blok Trnitá“

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Širší vztahy Řešený pozemek se nachází jižně od samotného historického centra Brna v městské části Brno- Trnitá. Je nazýván „Novým jižním centrem“ spolu s pozemkem na severní části za ulicí Opuštěnou a východními pozemky, na kterých se v dnešní době nalézá Ústřední autobusové nádraží Zvonařka. Významnými budovami v blízkosti řešené plochy je areál nákupní galerie Vaňkovka s galerií FAIT a palác Triniti, dále pak Městský úřad Šlapanice a zmiňované autobusové nádraží. Pozemek nebyl dlouho díky existenci záplavových území zastavěn, není tedy nijak kontaminovaný. Souvisí to také s velmi dlouhou diskuzí o přesunu hlavního vlakového nádraží, o jehož poloze již bylo rozhodnuto v roce 2018. Nádraží by se tudíž mělo postavit u řeky. S tím souvisí rozvoj Jižního centra, výstavba smíšené zástavby městského charakteru s funkcemi bydlení, služeb, obchodu, kancelářských a pronajímatelných prostor. Tento počin by měl rozšířit centrum o rušný „bulvár“ spojující vizuální osou nádraží s historickým centrem Brna. Na konci bulváru by se pak nacházelo hlavní vlakové nádraží a integrované hlavní autobusové nádraží. Velmi významná je existence řeky a parku, které do tohoto území vstupují a dávají mu nezaměnitelný charakter celoměstského významu. Vymezení a účel stavby Cílem práce je do dané blokové urbanistické struktury (územní studie tzv. Jižní čtvrti - Trnitá KAM Brno 2019) navrhnout polyfunkční dům. Studenti si poté v řešeném území zvolí umístění objektu či objektů, stanoví a zdůvodní stavební program a zpracují práci v níže uvedeném rozsahu. Návrh bude vypracován volně dle regulací stanovených výše uvedenou územní studií. Mnou navržený objekt v sobě spojuje funkce bydlení s prostory pro služby v uličním parteru budovy. Urbanistická koncepce Jedinečností celého území jsou přímý kontakt s historickým centrem, nové hlavní vlakové nádraží a velmi blízká přítomnost řeky Svratky, která se zrovna na tomto území bezprostředně dotýká hranic mé parcely. Tyto skutečnosti do této situace přinášejí pro mě významné myšlenky a to městský ruch a rekreace u řeky. Je evidentní, že potenciál řeky v tomto území nemá a jen tak nebude mít v Brně obdoby, právě kvůli předpokládané vysoké koncentraci lidí cestujících na vlak, tak díky novým obyvatelům, kterých by mělo být až 10 000. Nové nábřeží by využívali jak obyvatelé čtvrti, tak i lidé z okolí, případně návštěvníci, dojíždějící vlakem. Proto navrhuji celý uliční parter budovy jako veřejný. Vytvářím zde malé prostory pro kavárnu s možným využitím předprostoru před budovou samotnou k posezení. Horní nadzemní patra pak slouží čistě jako plochy k bydlení. Nábřeží řeky Svratky odděluje zeleň a navazující cyklostezka na již velmi oblíbenou dráhu podél celé řeky. Dopravní řešení Objekt je dopravně napojen pro osobní automobily z západní strany od řeky na obslužnou obousměrnou zklidněnou komunikaci. Na koncích budovy se nachází vjezd do výtahu pro osobní automobily, který vedou do podzemních parkovacích garáží. Zásobování komerčních prostor na nábřeží by se uskutečňoval v omezené míře přímo na chodníku z nábřeží, stejně tak jako příjezd hasicích vozů nebo svoz odpadu. Dále se zde nachází dva samostatné vstupy k bytovým jednotkám.
Wider relationships The plot is located south of the historic center of Brno in the city of Brno- Thorny. It is called the "New South Center" along with the land in the northern part behind Opuštěná Street and the eastern lands on which the Central Bus Station is located today The bell ringer. Significant buildings near the solved area is the area of the shopping gallery Vaňkovka s FAIT Gallery and Trinity Palace, then the Šlapanice Municipal Office and the aforementioned bus station. The land has not been built up for a long time due to the existence of floodplains, so it is not contaminated in any way. It is also related to the very long discussion about the relocation of the main train station, the location of which already was decided in 2018. The station should therefore be built by the river. Related to this is the development of the South centers, construction of mixed urban development with functions of housing, services, trade, office and rentable space. This action should expand the center by a busy "boulevard" connecting the visual axis of the railway station with the historical center of Brno. It would then be at the end of the boulevard main train station and integrated main bus station. The existence of the river is very important and the park, which enter this area and give it the unmistakable character of a city-wide importance. Definition and purpose of construction The aim of the work is to the given block urban structure (territorial study of the so - called South Quarter - Trnitá KAM Brno 2019) to design a multifunctional house. Students then choose the location of the object in the area or objects, establish and justify the construction program and process the work to the extent specified below. Proposal will be developed freely according to the regulations set out in the above-mentioned territorial study. Designed by me the building combines the functions of housing with spaces for services in the street parterre of the building. Urban concept The uniqueness of the whole area is direct contact with the historic center, the new main train station and the very close presence of the Svratka River, which is of direct contact in this area borders of my parcel. These facts bring important ideas to this situation and that urban traffic and recreation by the river. It is evident that the river does not have the potential in this area and only so it will have no analogues in Brno, precisely because of the expected high concentration of people traveling on the train, so thanks to the new inhabitants, which should be up to 10,000. The new waterfront would be used by both residents district, as well as people from the area, or visitors commuting by train. That's why I design the whole street parterre buildings as public. I am creating small spaces for a café with a possible use of the anteroom in front of the building itself to sit. The upper floors then serve purely as living areas. The embankment of the Svratka River separates the greenery and the adjoining cycle path to the already very popular track along whole river. Transport solutions The building is transported for cars from the west side of the river to the service two-way calmed communication. At the ends of the building is the entrance to the elevator for passengers cars leading to underground parking garages. Supply of commercial space on.
Description
Citation
SKRUŠNÝ, P. Město ve městě/ „Blok Trnitá“ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. David Prudík (předseda) Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
• Student představil svůj návrh Náměty oponenta: • Jakou má autor představu o funkčnosti společné relaxační zóny s bazénem v kombinaci s privátními zahradami ve dvorním parteru objektu? Jak se obyvatelé domu, především z vyšších pater, dostávají k bazénu? • Kde se nacházejí prostory pro TZB - strojovny VZT, jak je dům vytápěn, kde se nachází kotelna nebo výměníková stanice Student na otázky oponenta reagoval Otázky komise • Řešení privátní zahrady • Grafická úprava výkresů • Založení objektu • Pozice balkónu na okraji budovy • Celková diskuze nad projektem Student na otázky komise odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO