Vlastnosti vrstev oxidu titaničitého připravených z koloidních disperzí získaných kulovým mletím

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi tenkých vrstev oxidu titaničitého v závislosti na době kulového mletí disperze. Oxid titaničitý je imobilizován na skle nebo na skle s elektricky vodivou vrstvou, pomocí metody rotačního lití a vzniklé tenké vrstvy jsou poté charakterizovány různými analytickými metodami. Veškeré použité analytické metody jsou popsány v teoretické i experimentální části, patří mezi ně rastrovací elektronový mikroskop, profilometrie, dynamický rozptyl světla, integrační koule, elipsometrie, adsorpční BET izoterma, voltametrie a chronoamperometrie. V závěru práce je popsáno, jak se mění vlastnosti tenkých vrstev oxidu titaničitého během procesu kulového mletí.
This diploma thesis deals with changing properties of the thin layered titanium dioxide dispersion depending on the time of ball-milling. Titanium dioxide is immobilized on glass or conductive glass using the spin-coating method and the prepared thin layers are then characterized by various analytical methods. All of used analytical methods are described in theoretical and experimental sections, these methods include scanning electron microscopy, profilometry, dynamic light scattering, integrating sphere, ellipsometry, BET isotherm, voltammetry and chronoamperometry. At the summary of this diploma thesis is described how the properties of titanium dioxide thin layers change during ball-milling process.
Description
Citation
RAJMONOVÁ, A. Vlastnosti vrstev oxidu titaničitého připravených z koloidních disperzí získaných kulovým mletím [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Čeppan: Co je to objemová distribuce? Jaký je princip měření pomocí integrační koule? Souvisí spolu extinkční koeficient a molární absorpční koeficient? Veselý: Jak se změří index lomu elipsometricky? Pekař: Jak vypadalo mletí pomocí skleněných kuliček? Jak probíhá dynamický rozptyl světla?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO