Odhad aktivity bodového zářiče z dat z letecké spektrometrie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou lokalizace bodového zářiče a odhadu jeho aktivity za pomocí letecké spektrometrie. V teoretické části jsou uvedeny druhy ionizujícího záření, popsán princip měření gama záření pomocí scintilačních detektorů a vysvětlen postup letecké spektrometrie. Byla provedena rešerše algoritmů pro zpracování dat z letecké spektrometrie. V praktické části byla určena citlivost scintilačního detektoru v závislosti na výšce nad kalibrovaným zářičem. Proběhlo ověření matematických metod pro lokalizaci a odhad aktivity hledaného zářiče.
The thesis deals with the localization of gamma-ray source and an estimation of its radiation activity with airborne spectrometry. In the theoretical parts are presented the types of ionizing radiation, the principles of measurement of gamma-ray by scintillation detectors and the explanation of airborne spectrometry. A revision of algorithms for data processing from aviation spectrometry was performed. In the practical part, the sensitivity of scintillation counter was determined depending on the height above the calibrated source. The mathematical methods for locating and estimating activity of the searched emitter were verified.
Description
Citation
JUREČKA, T. Odhad aktivity bodového zářiče z dat z letecké spektrometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Reagoval na dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO