Návrh výroby vpusti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce předkládá návrh technologie výroby vpusti – rotačního výtažku s přírubou z hlubokotažného korozivzdorného ocelového plechu jakosti 1.4301. Na základě literární studie a výpočtů bylo navrženo tažení bez ztenčení stěny ve dvou operacích a to v jednom nástroji se dvěma spodními přidržovači, umožňující jejich sloučení do jednoho zdvihu. Tažidlo využívá jak normalizovaných komponent, tak konstrukčních prvků zjištěných za pomocí výpočtů a skládá se ze tří částí. Spodní a horní jsou magneticky upnuty na hydraulickém tažném lisu Dieffenbacher PO 250, s nominální tažnou silou 2500 kN. Oba tažníky i tažnice jsou vyrobeny ze slitinové nástrojové oceli 19 436.9 tepelně zpracované podle výkresové dokumentace.
The project elaborated design of technology production of the gully – the rotational extract with flange from the deep drawing corrosion resistant sheet iron 1.4301. Pursuant to of the literary pursuit and calculation was designed drawing without thinning the wall in two operation and that in one instrument with two bottom holders enabling their combination into one stroke. The drawing instrument makes use of as standardised components as construction elements calculated using calculations and consist of three parts. The bottom and upper are magnetically clamped on the hydraulic drawing press Dieffenbacher PO 250, with nominal tensile force 2500 kN. Both drawing punches and drawing dies are produced from alloyed instrumental steel 19 436.9 heat-worked according to drawing documentation.
Description
Citation
ŠVEJDA, J. Návrh výroby vpusti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hušek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Co je kritická síla, kterou počítáte v práci? (otázka byla částečně zodpovězena) 2. Odkud jste získal pevnost materiálu polotovaru? (otázka byla částečně zodpovězena) 3. Jak spočítáte únosnost magnetického upínání nástroje? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO