Fluorimetrické stanovení skandia

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V práci je podrobně studováno fluorimetrické stanovení skandia 8-Hydroxychinolin-5-sulfonovou kyselinou. Byly zhodnoceny všechny podstatné faktory na fluorescenci, např. vliv času, pH, koncentrace činidla, tlumičů, tenzidů a interference vybranými ionty na citlivost, mez detekce a přesnost stanovení při použití klasických fluorescenčních spekter i jejich první derivace. Metoda byla aplikována na stanovení skandia v reálných vodách. Nové činidlo bylo stručně porovnáno s dříve použitými činidly, morinem a lumogallionem pro stanovení skandia.
The submitted thesis deals within the sensitive fluorimetric determination of scandium with a new reagent 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid. All important factors such as time, pH, reagent concentration, buffers, surfactants and selected interferents have been studied with respect to the selectivity, sensitivity, precision and detection limit on the determination by using classic fluorescence spectra and their first derivation. This reagent was also used for the determination of scandium in real waters. The new reagent was shortly compared to morin and lumogallion when used for scandium.
Description
Citation
HOLUBOVÁ, Z. Fluorimetrické stanovení skandia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Diplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce , studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO