Vliv tvaru čela lidské hlasivky na její modální charakteristiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavní cíl bakalářské práce je vytvoření parametrického modelu s proměnlivým úhlem čela lidské hlasivky a následné zjištění prvních vlastních frekvencí kmitání hlasivek pro všechny úhly od rozmezí -40° až +40°. Výsledek je podpořen rešerší anatomie lidského vokálního ústrojí, tvorby a úpravy hlasu a aktuálních modelů lidských hlasivek. Model použitý pro tuto práci je vytvořený v modelovacím softwaru 3D CAD Inventor. Modální analýza je řešena ve výpočetním programu ANSYS Workbench, pomocí metody konečných prvků.
The main goal of the bachelor thesis is to create a parametric model with a variable angle of the human vocal fold and to determine the first two frequencies of vocal fold oscillations for all angles from -40 ° to + 40 °. The result is supported by a review of the anatomy of the human vocal system, the creation and modification of the voice, and current models of the human vocal fold. The model used for this work is created in the 3D CAD Inventor model software. Modal analysis is solved in the computer program ANSYS Workbench, solved using finite element methods.
Description
Citation
ZELINKA, M. Vliv tvaru čela lidské hlasivky na její modální charakteristiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Mechanické vlastnosti jednotlivých vrstev hlasivky. Okrajové podmínky MKP modelu. - zodpovězeno 2) Jak lze Vaše práce dále pokračovat? - zodpovězeno 3) Jaká je praktická využitelnost modelu M5? - zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO