Návrh a realizace konstrukčního řešení úpravy pískovacího stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a realizací konstrukční úpravy pískovacího stroje s ohledem na požadavky řešení. První část obsahuje krátkou rešeršní studii, jež popisuje technologii tryskání a různé druhy tryskacích strojů. V druhé, praktické části je popsán rozbor problému a stanovení cílů, kterých má být dosaženo. Hlavní cíle návrhu jsou zásadně nezasahovat do stroje a úpravou omezit přítomnost obsluhy při vlastním procesu pískování. Dále je podrobně popsán návrh řešení, který splňuje zadané cíle a je doplněn výpočty. Popsaný návrh je realizován a předběžné výsledky naznačují, že nadefinované cíle jsou splněny.
This thesis is focused on design and implementation of structural adjustment of sandblasting machine with regard to the requirements of resolution. The first part consist of short study describes a blasting technology and various types of blasting machines. Second part – practical part consists of problem analysis and setting goals to be achieved. The main goal of the design is to not influence the machine and to limit presence of the operators by modification in the actual process of sanding. There is also detailed design of solution’s proposal which fulfills the specified goals and is supported by calculations. Descibed design was realized and preliminary results suggest that pre-defined goals are met.
Description
Citation
KLÁR, P. Návrh a realizace konstrukčního řešení úpravy pískovacího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Student seznámím komisi s obsahem své BP na velmi dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO