Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti ACO Industries, k. s. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se věnuje základním teoretickým pojmům, které souvisí s finanční analýzou. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti a výpočty jednotlivých ukazatelů. V závěrečné části jsou navržena opatření ke zlepšení finanční situace podniku.
The aim of the bachelor thesis is to analyze the financial situation of company ACO Industries, k.s. The thesis is divided into three main parts. The first part defines the basic theoretical concepts, related to financial analysis. The practical part contains a description of the company and calculations of individual indicators. In the last part are proposals to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
ČELOUDOVÁ, A. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-21
Defence
Otázky vedoucího: Jak by se skonto promítlo do účetnictví firmy - ovlivnilo by výšku zisku a následně které ukazatele finanční analýzy budou ovlivněny? Zodpovězeno. Které ukazatele finanční analýzy budou ovlivněny faktoringem, který doporučujete na str. 78 (odprodej pohledávky se snížením její nominální hodnoty o 10 - 30 %)? Zodpovězeno. Otázky oponenta: Jaké klíčové ukazatele (max. 5) by autorka práce zvolila pro aktivní sledování a pravidelné vyhodnocování během násedujících 3 let v případě společnosti ACO Industries, k.s. a proč? Zodpovězeno. doc. Bartoš: Jak jste počítala rentabilitu vlastního kapitálu? Který zisk jste pro tento výpočet použila? Zodpovězeno. V jakých jednotkách se pohybují doby obratu? Zodpovězeno. Při výpočtu indexu IN05 jste u ukazatele úrokového krytí dosadila plnou hodnotu. Myslíte, že je to takto správně? Zodpovězeno. Luňáček, Ph.D.: V návrzích zmiňujete stálé odběratele a v případě těchto odběratelů nastavení jiných podmínek pro odběr zboží. Dokážete zpřesnit, jaký velký objem zakázek by byl hranicí pro rozdílné podmínky? Zodpovězeno. Jakým způsobem byste tuto hranici počítala? Částečně zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO