Transfekce somatických buněk pomocí magnetických nanočástic a jejich post-transfekční lokalizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na experiment založený na magnetických nanočástic SPIO pro transfekci 3T3 buněk. Povrch nanočástic byl modifikován pomocí PEI a Chitosanu za účelem optimalizace této metody. Transfekční experiment byl proveden dvanáct krát, následně byla nasnímaná data zpracována a statisticky vyhodnocena v programovacím prostředí Matlab R2016a a určena transfekční efektivita. Teoretická část je zaměřena na magnetické nanočástice a jejich využití v medicíně, dále na transfekci a její metody a také konkrétně na transfekční metodu založenou na magnetických nanočásticích.
This bachelor thesis is focused on an experiment based on magnetic particles SPIO for transfection of 3T3 cells. Nanoparticle surface was modified with PEI and Chitosan to optimize this method. The transfection experiment was performed twelve times, then the scanned data was processed and statistically analyzed in Matlab R2016a to determine the transfection efficiency. The theoretical part is focused on magnetic nanoparticles and their application in medicine, on transfection and in last part on a transfection of cells using magnetic nanoparticles.
Description
Citation
POŠUSTOVÁ, V. Transfekce somatických buněk pomocí magnetických nanočástic a jejich post-transfekční lokalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Černý položil otázku: Jaké metody jste využila pro zpracování obrazu? Ing. Janoušek doplnil otázku: Jak jste vyřešila překryv buněk? Ing. Čmiel položil otázku: Proč využíváte "prolnutý" obraz z konfokálního mikroskopu a ne jednotlivé barevné kanály RGB? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO