Měření vybraných fyzikálních vlastností odpadních vod z bioplynových stanic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zaobírá odpadními vodami z bioplynových stanic. Práce podává stručný přehled o jejich chemických vlastnostech, využití a zpracovaní. Hlavním cílem práce je návrh a realizace experimentů ke stanovení fyzikálních vlastností zkoumaných látek. Výsledky experimentů jsou následně porovnávány s dostupnou literaturou. Tato data budou použita při návrhu nové technologie zahušťovaní odpadních vod.
This Bachelor’s thesis deals with a wastewater from biogas plants. Thesis gives a brief overview of chemical properties, usage and treatment of the wastewater. The main objective is to plan and realize laboratory experiments where physical properties are defined. Discovered results are also compared to available literature.
Description
Citation
REBEJ, M. Měření vybraných fyzikálních vlastností odpadních vod z bioplynových stanic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Pavel Seichter, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
1. Student prezentoval svou bakalářskou práci. Prezentace obsahovala následující body: - Úvod do řešené problematiky - Měření vybraných vlastností - Zhodnocení výsledků 2. Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta. 3. Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. 4. Členové komise položili dotazy k bakalářské práci: V práci uvádíte, že médium je dilatantní povahy. Není spíše pseudoplastické? (Ing. Seichter) Student částečně odpověděl na dotaz. Jakými statistickými veličinami jste vyhodnotil meření veličin? (doc. Hájek) Student uspokojivě odpověděl na dotaz. Můžete vysvětlit rozdíl mezi suspenzí a emulzí? (dr. Turek) Student neodpověděl odpověděl na dotaz. Doporučil byste mi nějaký zjednodušený postup jak zjednodušit měření fugátu? Případně jaký je rozdíl pro měření veličin fugátu a vody? (dr. Pavlas) Student uspokojivě odpověděl na dotaz. 5. Student částečně odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO