Modelovanie marketingových stratégií a softwarové nástroje riešenia funkcionálnych diferenciálnych rovníc

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-12-08
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská
Abstract
In economic applications of mathematical models, we often encounter the assumption of relationships between variables that change over time. One way to deal with such variables is to include their dynamic change into the description of the mathematical model using differential functions and following a specific solution to these functions by numerical methods. By studying the equations solved using modern mathematical methods and modern theories of higher mathematics we obtain the theoretical basis of logical models that will be transformed into mathematical models.
V ekonomických aplikáciách matematických modelov sa často stretávame s predpokladom existencie vzťahov medzi premennými veličinami, ktoré sa menia v čase. Jednou z  možností, ako sa s takýmito premennými vysporiadať, je zaradenie ich dynamickej zmeny do popisu matematického modelu použitím diferenciálnych funkcií a nadväzujúcim konkrétnym riešením týchto funkcií numerickými metódami. Študovaním riešených rovníc pomocou moderných matematických metód a modernými teóriami vyššej matematiky dostaneme teoretické východiská logických modelov, ktoré sa premenia na modely matematické.
Description
Citation
Workshop specifického výzkumu 2017. 2017, s. 4-11. ISBN 978-80-214-5598-6.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská
DOI
Citace PRO