Návrh systému zásobování nové haly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zásobování nové haly společnosti IMI Precision Engineering. První část se zaměřuje na teoretická východiska dané problematiky. Druhá část, kterou je analýza současného stavu, definuje způsoby zásobování zavedené ve společnosti a popisuje přesouvanou výrobu. Na tuto analýzu navazuje návrhová část, která se zaměřuje na návrh zásobovacího gridu, pravidelného převozu materiálu mezi starou a nově zakoupenou halou a interního MilkRunu.
This bachelor thesis deals with a design of a new hall supply system of the company IMI Precision Engineering. The first part focuses on the theoretical basis of the topic. The second part, called analysis of the current state, defines supplying methods used in the company and describes the relocated production. This analysis is followed by the design part, which focuses on the design of the supply grid, regular transport of material between the old and the newly purchased hall and an internal MilkRun.
Description
Citation
ŤOPKOVÁ, L. Návrh systému zásobování nové haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-20
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA: - Nelze k vyřešení identifikovaného problému zvýšit kapacitu vozíků? - odpovězeno - Jakým způsobem společnost přijala vaše návrhy? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO