Vliv kvality mechanických prací na optický přenos

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou působení lidského faktoru při manipulaci s optickými vlákny. Popisuje typy jednotlivých vláken a metody používané při jejich pokládce a spojování. Metody pokládky a spojování jsou v jednotlivých kapitolách popsány s důrazem na jejich aplikaci v různých prostředích a podmínkách. Práce se věnuje přípravě spojovaných optických vláken. Zdůrazňuje problémy, které mohou nastat při nedodržení správného postupu nebo z důvodů nekvalitních zařízení. Problémy vznikajícími při spojování vláken se prakticky zabývá samostatná kapitola, kde jsou negativní vlivy změřeny a vyhodnoceny pomocí výukových souborů EF-970-01 PLASTIC firmy MIKROKOM, s.r.o. Dále se práce zaměřuje na detailnější popis mechanických spojek optických vláken 3MTM FibrlokTM. Tyto spojky byly zapůjčeny pro účely testování několikanásobného použití pro vytvoření spoje optických vláken. Spojky byly testovány za extrémních podmínek. Výsledkem měření jsou statisticky zpracované hodnoty vložného útlumu a úrovně zpětného odrazu měřeného metodou OTDR. Z porovnání naměřených hodnot s katalogovými údaji a ohledem na praktickou použitelnost vytvořeného spoje je výsledkem možnost použití spojky až pro 75 násobné využití jedné spojky. Následuje predikce velikosti vložného útlumu vypočtená pro tisíce dalších použití spojky. Práce také pojednává o svařovaných spojích optických vláken a obsahuje srovnání takto vytvořených spojů dvěma různými lámačkami. Porovnávány jsou lámačky CORNING LWL-TRENNGERAT S46999-M9-D12 a novější lámačka Fitel S325A. Výsledkem jsou nižší hodnoty útlumu sváru při použití staršího modelu S46999-M9-D12. Do výsledků obou předchozích měření se promítl vliv lidského faktoru. V případě mechanických spojek 3MTM FibrlokTM zvýšením směrodatné odchylky vložného útlumu a nerovnoměrným útlumem svárů v případě testování lámaček.
This master´s thesis deals with of human factor impact on optical fibers manipulation. It describes types and methods used for splicing and placing optical fibers and optical cables. These methods are specified in the chapters; their application in different environments and conditions is accentuated. This paper presents splicing optical fibers. It emphasizes problems which can occur if proper procedures aren´t kept or if improper device is used. In the thesis there is the chapter dealing with problems which can arise during splicing optical fibers - these negative influences are evaluated with educational equipments EF-970-01 PLASTIC by the company MIKROKOM, s.r.o. Another aim of the work is to describe mechanical optical fiber splice 3MTM FibrlokTM. This kind of device was lent for testing optical fibers multiple splicing. It was tested under extreme conditions. Statistically processed values of insertion loss and splice reflectance, measured by OTDR are the results of the test. Comparing measured values, technical report ones, regarding for usage in practice, there is a possibility of 75 multiple reusing of the mechanical optical fiber splice. The prediction of magnitude insertion loss, calculated for thousands splice cycles follows. The next part of the work deals with fusion splices and contains comparison of splices made with two cleavers: CORNING LWL-TRENNGERAT S46999-M9-D12 and the later model - Fitel S325A cleaver. The result is that older S46999-M9-D12 model gained lower attenuation. The results of both previous measurements are influenced by human factor. It appears at mechanical optical fiber splices as growing fluctuate of insertion losses and as the unequal attenuation fusion splices at tested cleavers.
Description
Citation
TIHLAŘÍK, T. Vliv kvality mechanických prací na optický přenos [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
1. V práci jste se zabýval škodlivými účinky ohybů a mikroohybů. Jak byste v principu popsal metodiku provádění žádoucích ohybů za účelem vyvedení části energie za účelem připoslechu či uplatnění zesilovačů. 2. Na str. 42 uvádíte mně neznámý pojem "lýzavý píst" Můžete vysvětlit, co to je, potažmo navrhnout srozumitelnější výraz?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO