Sesuvy v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě

but.committeecs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBoštík, Jiřícs
dc.contributor.authorBrdečková, Helenacs
dc.contributor.refereeGlisníková, Věracs
dc.contributor.refereeHrubešová,, Evacs
dc.date.accessioned2019-02-11T22:47:42Z
dc.date.available2019-02-11T22:47:42Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractKarpatská předhlubeň je podélná deprese v předpolí Karpat. Na Moravě je vyplněna především neogenními zeminami. Dizertační práce se zaměřuje na jihomoravské sesuvy, které proběhly v mělkých reliktech neogenních uloženin při okraji předhlubně, ležících na skalních horninách Českého masivu. Sesuvná aktivita v těchto mělkých pánvích je výsledkem řady faktorů. V teoretické části práce jsou zkoumány důležité společné rysy sesuvných území, jejich geologické a hydrogeologické poměry. Dále jsou shrnuta a zhodnocena podstatná dostupná data o geomechanickém chování zemin, na něž zde bývají sesuvy vázané. Případové studie se zabývají sesuvnými lokalitami v Budkovicích-Svízle, v Brně-Bystrci a ve Znojmě. Případová studie Budkovice-Svízla se opírá o rozsáhlý inženýrsko-geologický průzkum území a o měření hladin podzemní vody z let 1988-2017. V rámci práce je proveden rozbor hydrogeologického režimu území a rekonstruována původní morfologie svahu před svahovým pohybem. Numerickými studiemi jsou vysledovány pravděpodobné spouštěcí mechanismy sesuvu, modelován rozvoj svahového pohybu a zhodnocen vliv sanačních opatření. Závěrem práce jsou formulována obecná doporučení pro inženýrsko-geologický průzkum a stavební činnost v sesuvných lokalitách zájmové oblasti.cs
dc.description.abstractThe Carpathian foredeep is a lengthwise depressed area in the Carpathian foreland. In Moravia, it is mainly filled with Neogene soils. The thesis focuses on the South Moravian landslides which occurred in shallow relicts of Neogene deposits along a foredeep margin which lie on the rocks of the Bohemian Massif. Landslide activity within these shallow basins is a result of a number of factors. In the theoretical part, important general features of landslide areas, their geological conditions and hydrogeological regime are investigated. Next, available data on the geomechanical behaviour of soils, often connected with these landslides, are summarized and evaluated. The case studies deal with the landslide localities Budkovice-Svízla, Brno-Bystrc and Znojmo. The case study of Budkovice-Svízla is based on an extensive engineering geological survey of the locality and the measurement of groundwater levels in the years 1988 – 2017. In the thesis, the hydrogeological regime of the area is analysed and a reconstruction of the ground surface before slope movement is carried out. The probable trigger mechanisms, the development of sliding and the efficiency of the executed remedies of the landslide are evaluated by numerical studies. In conclusion, general recommendations for an engineering-geological survey and building activities in the area of interest are formulated.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationBRDEČKOVÁ, H. Sesuvy v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other119534cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137898
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKarpatská předhlubeňcs
dc.subjectsesuvcs
dc.subjectstabilita svahucs
dc.subjecthydrogeologický režimcs
dc.subjectspouštěcí mechanismuscs
dc.subjectsmyková pevnost.cs
dc.subjectCarpathian foredeepen
dc.subjectlandslideen
dc.subjectslope stabilityen
dc.subjecthydrogeological regimeen
dc.subjecttrigger mechanismen
dc.subjectshear strength.en
dc.titleSesuvy v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravěcs
dc.title.alternativeLandslides in shallow Neogene basins along the southwestern margin of the Carpathian Foredeep in Moraviaen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2019-01-10cs
dcterms.modified2019-02-08-18:47:25cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid119534en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:43:52en
sync.item.modts2020.03.31 08:44:19en
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechnikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
9.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-45437.pdf
Size:
192.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-45437.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.1 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-45440.pdf
Size:
198.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-45440.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
2.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Collections