Měřič vzdálenosti s ESP32

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce bylo realizovat měřič vzdálenosti se dvěma senzory (ultrazvukový a laserový) s mikrokontrolérem ESP32. Následně možnost zobrazovat změřené hodnoty na displeji a přes webové rozhraní. První část práce pojednává o teorii ultrazvuku a laseru, jejich použití jako měřiče vzdálenosti a souhrn výhod či nevýhod. Následující kapitola popisuje návrh měřiče vzdálenosti s veškerými součástkami, které budou použity. Třetí kapitola se soustředí na realizaci měřiče vzdálenosti. Bylo vytvořeno schéma zapojení a deska plošných spojů, která obstarává veškerou vzájemnou komunikaci mezi ESP32 a ostatními perifériemi. Celé zařízení je umístěno v krabičce ve tvaru pistole, která byla vytisknuta na 3D tiskárně. V další části práce je stručně popsán software měřiče vzdálenosti, který je psán v programovacím jazyce C ve vývojovém prostředí Arduino IDE. Na závěr byly do práce vloženy snímky finálního výrobku a provedena testovací měření, jejichž výsledek je sepsán do tabulek, grafů a následně vyhodnocen.
The aim of this thesis was to implement a distance meter with two sensors (ultrasonic and laser) with an ESP32 microcontroller. Then the ability to display measured values on the display and via the web interface. The first part deals with the theory of ultrasound and laser, their use as distance meters and a summary of advantages and disadvantages. The following chapter describes the design of the distance meter with all the components that will be used. The third chapter focuses on the implementation of the distance meter. It was created wiring diagram and designed printed circuit board that handled all mutual communication between the ESP32 and other peripherals. The whole device is placed in a box in the shape of a pistol printed on a 3D printer. The next part of the work briefly describes the software of the distance meter written in the C programming language in the development environment Arduino IDE. Finally, images of the final product were inserted into the work and test measurements were performed, the result of them is written into tables, graphs and subsequently evaluated.
Description
Citation
HAVELKA, J. Měřič vzdálenosti s ESP32 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (místopředseda) Ing. Matěj Ištvánek (člen) Ing. Jan Pospíšil (člen) Ing. Lukáš Benešl (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázka oponenta: Co skutečně u laseru znamená, že jeho světlo je koherentní (strana 17)? Otázky komise: Optimalizoval jste odběr zařízení? Porovnával jste zařízení s komerčními kusy? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO