Difuzivita huminových hydrogelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v hydrogelech huminových kyselin. Celkem pět různých standardů huminových kyselin a jeden vzorek huminové kyseliny připravený ze stejného zdroje jako v rámci bakalářské práce, na kterou tato práce navazuje, bylo použito pro přípravu roztoků huminových kyselin. Z těchto roztoků byly následně připraveny agarózové hydrogely, které byly použity v difúzních experimentech. Cílem práce bylo porovnat transportní vlastnosti jednotlivých standardů mezi sebou navzájem a také s huminovou kyselinou připravenou ze zdroje použitého v rámci bakalářské práce. Měřítkem, které sloužilo k určení transportních vlastností, bylo porovnání efektivních difúzních koeficientů. K jejich stanovení byla použita metoda difúze z okamžitého plošného zdroje. Ta je založena na monitorování časového vývoje difúzních profilů měďnatých iontů v gelech. Měďnaté ionty byly jako difundující médium zvoleny pro svou vysokou afinitu a silnou vazbu k huminovým kyselinám.
Presented diploma thesis focuses on the study of diffusion of cupric ions in humic acid gels. A total of fifth different standards of humic acids and one sample humic acid prepared from same source as in bachelor's thesis, on which this thesis continues, were used for preparation solutions of humic acids. Thereafter, these solutions were used for preparation of agarose hydrogels, which were necessary in following diffusion experiments. The objective of the work was to compare transport properties of humic standards between themselves and then compare standards with humic acid prepared from same source as in bachelor's thesis. Measure, which was used to determine the transport properties, was comparison of effective diffusion coefficients. Method of instantaneous planar source diffusion was used to compare them. This method was based monitoring temporal evolution of diffusion profiles of cupric ions in humic hydrogels. Copper ions were selected as diffusing medium because of their high affinity and strong bonds to humic acids.
Description
Citation
KRÁL, J. Difuzivita huminových hydrogelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Pekař: Jaká byla zbytková koncentrace měděných iontů ve filtračním papíru? Friess: Jaké typy vibrací se vyskytují v naměřených FTIR spektrech? Kratochvílová: Jaký je princip IČ spektroskopie?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO