Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvoukanálového výkonového audio zesilovače typu Leach včetně potřebných doplňkových komponent a následným návrhem chlazení zesilovače pomocí návrhového systému SolidWorks, respektive pomocí nástroje Flow Simulation, jimž tento návrhový systém disponuje. Úvodní kapitoly se věnují teoretickému rozboru problematiky audio zesilovačů, přenosu tepla a popisu systému SolidWorks. Hlavní část práce pak obsahuje návrh a konstrukci zesilovače a dále pak návrh jednotlivých variant chlazení zesilovače, včetně výsledné varianty navrženého chlazení. Poslední částí práce je samotné sestavení zesilovače, včetně zhodnocení ekonomického hlediska jeho výroby.
This bachelor´s thesis is dealing with the design and construction of two-channel audio Leach type power-amplifier, including the necessary additional components and subsequent design of the amplifier cooling using Flow Simulation tool included in the SolidWorks design system. The opening chapters is about theoretical analysis of audio amplifiers, heat transfer and description of SolidWorks design system. The main part of this thesis contains the design and construction of amplifier and design of each variants of amplifier cooling, including the best variation designed. The last part of the thesis is about assembling the amplifier and evaluation of economic aspects of its production.
Description
Citation
NĚMEC, R. Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Na straně 46 uvádí autor hodnoty harmonického zkreslení. Pro jaké vyšší harmonické byl výpočet prováděn, resp. do jaké úrovně napětí vyšších harmonických je nutné tyto uvažovat? V návrhu zesilovače není zřejmé co bylo převzato z originálního návrhu a co bylo navrženo. Upřesněte. Jaký maximální výkon je zesilovač schopen dodávat? Jak jsou v modelu definované pozice ventilátorů? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO