Model sítě VVN v programu PSCAD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou počítačového modelování a elektroenergetických výpočtů. První část této práce se soustředí na popis programu PSCAD a vybraných konkurenčních software. Je zde uvedena základní charakteristika, využití a následně celkové srovnání programů s potenciálním využitím v elektroenergetice. Jsou zde také uvedeny základy práce v programu PSCAD a popis jeho pracovního prostředí. Další část se zabývá výpočtem parametrů venkovních vedení, náhradou vedení pí-článkem, a popisem konstrukce fázorového diagramu pí-článku. V následujícím úseku práce je vytvořen model sítě VVN v podobě pí-článku. Jako referenční hodnoty pro simulaci jsou použity hodnoty z příkladu z předmětu Distribuce elektrické energie. Výstupní hodnoty získané simulací v programu PSCAD jsou použity k tvorbě fázorového diagramu v programu Matlab. Poslední část se soustředí na problematiku výpočtů přirozeného výkonu, kaskádního a paralelního řazení článků a jednoduchého případu třífázového zkratu.
This thesis deals with the issue of computer modelling and electroenergetic calculations. The first part focuses on the description of the PSCAD program and selected competitive software. There are listed main characteristics, usage and subsequently the overall comparison of the programs with potential use in electroenergetic industry. It also lists the basics of PSCAD and description of its working environment. Another section deals with the calculation of parameters of overhead lines, transmision lines substitute with pi-section and the process of pi-section phasor diagram construction. In the next part, there is a model of HV grid in the form of pi-section. As reference values for simulation were used values from exercise of the subject Distribution of electric energy. Output values obtained from the simulation in PSCAD were used to create a phasor diagram in Matlab. The last part focuses on the issue of calculating the natural power, cascade and parallel sections sorting and a simple case of three-phase fault.
Description
Citation
TOMŠŮ, V. Model sítě VVN v programu PSCAD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)
Date of acceptance
2015-06-12
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací s názvem Model sítě VVN v programu PSCAD. S posudky vedoucího a oponenta práce seznámil komisi oponent Ing. Michal Ptáček. Student odpověděl i na doplňující dotaz zkoušejícího. Další dotaz položila doc. Jaroslava Orságová. Dotaz se týkal použití náhradních modelů vedení v PSCADu. Student popsal důvody zvoleného postupu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO