Modely systémově vymezených procesů pro kybernetickou bezpečnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
V tomto příspěvku vycházíme z dílčích závěrů výzkumných úkolů pracovišť a z podrobné analýzy informačních zdrojů specifického výzkumu. Je zde uveden závěr zásadního systémového vymezení procesů v nově pojaté výuce kybernetické bezpečnosti na fakultě a to z pohledu nově přijatého zákona a potřeb vysokoškolské výuky kybernetické bezpečnosti v ČR. Pozornost je věnována zcela novému pojetí laboratoří aplikované kybernetiky. Je zde uvedena koncepce výstavby této laboratoře složené z pracovišť kybernetických útoků, kybernetické obrany, kybernetické bezpečnosti a tomu odpovídajícího centra pro znalostní pracovníky kybernetické bezpečnosti. Toto centrum bude sloužit kvalifikovaným znalostním pracovníkům k získávání informací k řešeným aktuálním otázkám bezpečnosti modelů reálných podniků a organizací z pohledu technického a potřebného právního prostředí. Informační a komunikační technologie (instalovaný internet a komunikační prostředky) mohou přispět k práci soudních znalců v této kybernetické bezpečnosti.
In this paper we build on partial conclusions of department research projects and on a detailed analysis of information sources for specific research. There is stated a conclusion of fundamental systemic definition of processes in the new approach to teaching cyber security at the faculty and all that from the perspective of the newly adopted law and needs of university education of cyber security in the Czech Republic. Attention is paid to an entirely new concept of laboratories for Applied Cybernetics. There is presented a concept for constructing this laboratory which is composed from workplaces of cyber attacks, cyber defence, cyber security and a corresponding centre for knowledge workers of cyber security. This centre will serve to qualified knowledge workers to obtain information about currently being solved questions for security models of real companies and organizations from a point of view of technical and the necessary legal environment. Information and communication technology (installed Internet and communication devices) may contribute to the work of judicial experts in this cyber security.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2016. vol. 27, č. 4, s. 197-201. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO