Technologie obrábění tenkostěnné součásti z titanové slitiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V první části této práce byly popsány základní znalosti z obrábění potřebné v dalších částech. Poté byly popsány titanové slitiny, jejich vlastnosti a tepelné zpracování. V další části byla rozebrána problematika obrábění titanových slitin se zaměřením na technologie soustružení a frézování. Na začátku praktické části byla uvedena problematika výroby tenkostěnné součásti z titanové slitiny v praxi, která byla inspirací pro vznik této práce. V experimentální části práce byl zkoumán vliv jednotlivých výrobních operací a parametrů frézování na výslednou rovinnosti tenkostěnných plochých vzorků z titanové slitiny Ti6Al4V. Z výsledků byly vyhodnoceny parametry, které měly nejvýraznější vliv na rovinnost a deformaci plochých dílů po frézování a byly uvedeny doporučení týkající se minimalizace deformací při frézování tenkostěnných součástí z titanových slitin.
In the first part of this thesis, the basic knowledge of machining required for the subsequent sections was described. Then, titanium alloys, their properties, and heat treatment were described. The next part addressed the issues of machining titanium alloys with a focus on turning and milling technologies. The practical part began with an introduction to the production issues of thin-walled components made of titanium alloy in practice, which served as inspiration for this thesis. In the experimental section of thesis was explored influence of individual manufacturing operations and milling parameters on the surface flatness of thin-walled flat samples made of Ti6Al4V titanium alloy. The results were evaluated to identify the parameters that had the most significant impact on the flatness and deformation of the machined parts, and recommendations were provided regarding the minimization of deformations during milling of thin-walled components from titanium alloys.
Description
Citation
RAJM, V. Technologie obrábění tenkostěnné součásti z titanové slitiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Ti6Al4V - žíhání, výsledky. Aplikace materiálu. Měrná hmotnost titanu, oceli. zodpovězeno 2. Dlouhodobé zkoušky - kritéria VB. Opotřebení zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO