Numerické modelování baterií Li-S

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá modelováním a simulováním Li-S akumulátorů v programu Matlab. Práce popisuje vlastnosti těchto akumulátorů, jejich konstrukci a problémy, se kterými je jejich vývoj spojen. Dále jsou rozebrány experimentální techniky a jejich důležitost pro numerické modelování baterií. V práci jsou popsány druhy modelování baterií, detailněji jsou potom rozebrány numerické modely pro simulace. Je zde popsán postup pro výrobu Li-S baterie a jaká měření na ní byla provedena. Naměřená data byla upravena pro použití v několika různých ECM. Nakonec byly sestaveny modely náhradního obvodu pro Li-S baterie. Jeden model počítal s polynomickými rovnicemi a druhý výsledný obvod, který byl přesnější, využíval lineární interpolaci.
This work deals with modeling and simulation of Li-S batteries in Matlab. The work describes the properties of these batteries, their construction and the problems associated with their development. Furthermore, experimental techniques and their importance for numerical modeling of batteries are discussed. Different types of battery modeling are described in the work, then numerical models for simulations are analyzed in more detail. The procedure for making the Li-S battery is described and the measurements made on it are described. The measured data has been adapted for use in several different ECMs. Finally, models of a replacement circuit for the Li-S battery were built. One model accounted for the polynomial equations and the other the resulting circuit. The latter used linear interpolation and was more accurate.
Description
Citation
MEZERA, P. Numerické modelování baterií Li-S [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Zimáková, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky komise: 1. Jak ste prišel na hodnotu proudové hustoty platnou na šest platných cifer. 2. Co vyjadruje značka C. 3. Proč nesedí hodnota proudu při 0,1 C a 1 C? 4. Jaké je pravidlo při zobrazování Nyquistových grafů? 5. Proč se v ekvivalentních obvodech nevyužívá induktor? 6. Jak ste definovali měřící body pro EIS? 7. Kdy by se objevil indukční charakter procesu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO